: Αλλάζουν όλα στη διαδικασία και διορισμών – Τι πρέπει να ξέρετε για τον  πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό.

– Αναλυτικά ΟΛΟ το ΦΕΚ :

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Άρθρο 1

Επιλογή προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

Η διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό διεξάγεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΜΕΡΟΣ Β’ του ν. 4765/2021 (άρθρα 8-27), όπως ισχύει, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του παρόντος κεφαλαίου.

Άρθρο 2

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός για την πλήρωση των θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (εφεξής Ε.Ε.Π.), μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (εφεξής Ι.Δ.Α.Χ.) κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.) των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.4765/2021 διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. μια τουλάχιστον φορά κάθε δύο (2) έτη.

2. Η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4765/2021. Στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 13 του ν. 4765/2021, προβλέπονται ποσοστά για ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών ορίζεται στην προκήρυξη.

Άρθρο 3

Αιτήσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Α.Σ.Ε.Π. μέσω του διαδικτυακού του τόπου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4765/2021.

2. Η ηλεκτρονική μορφή των αιτήσεων καθορίζεται από το ανάλογα με την κατηγορία των προς πλήρωση θέσεων (Ε.Ε.Π., Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.).

3. Ο υποψήφιος, με βάση την προκήρυξη, αφού εισέλθει στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του , συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες που δίδονται στον διαδικτυακό τόπο αυτού.

4. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών, με ειδικότερο προσδιορισμό της ημερομηνίας και ώρας έναρξης και λήξης αυτής, σύμφωνα με τις οδηγίες συμπλήρωσης – υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά από το Α.Σ.Ε.Π.

Μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης, αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του υποψηφίου, όπου αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση τον χρόνο της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη ορισθεί άλλος τρόπος υποβολής.

6. Εντός της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, υποβάλλεται ηλεκτρονικά μόνο η αίτηση συμμετοχής (Α’ στάδιο), χωρίς να δίνεται η δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών από τον υποψήφιο. Μετά τη βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης, οι υποψήφιοι που θα κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π., με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο, προς υποβολή δικαιολογητικών, πρέπει να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π. και κατόπιν να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Β’ στάδιο), με σχετική επίκληση αυτών από το ως άνω Μητρώο, επισυνάπτοντας αυτά στην υποβληθείσα κατά το Α’ στάδιο αίτησή τους. Κατά το Β’ στάδιο επιτρέπεται η επισύναψη μόνο των απαιτούμενων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα επικαλούμενα κατά το Α’ στάδιο προσόντα, κριτήρια και ιδιότητες, ενώ δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές στο περιεχόμενο των πεδίων, όπως αυτά συμπληρώθηκαν στην αίτηση κατά το Α’ στάδιο.

7. Κατ’ εξαίρεση, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής, όταν προβλέπεται από την προκήρυξη. Στην περίπτωση εξέτασης υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 36 της παρούσας, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου αυτοί να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής, αφού προηγουμένως καταχωριστούν από τον υποψήφιο στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π.

8. Η ηλεκτρονική αίτηση (με ή χωρίς δικαιολογητικά) επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η ορθή συμπλήρωση της αίτησης συμμετοχής είναι αποκλειστικά ευθύνη του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν προσκομίζονται τα έγγραφα, υπό τον όρο ότι τα ανωτέρω αναγράφονται ρητά στην προκήρυξη.

9. Δεδομένου ότι η επεξεργασία των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, εάν ένα από τα προσόντα του υποψηφίου, όπως, ενδεικτικά, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή η γνώση ξένης γλώσσας, αποτελεί ταυτόχρονα και βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης και απαραίτητο πρόσθετο προσόν για την κατάταξή του σε συγκεκριμένο κλάδο/ειδικότητα, ο υποψήφιος υποχρεούται να συμπληρώσει τόσο το πεδίο που αντιστοιχεί στο βαθμολογούμενο κριτήριο κατάταξης, όσο και το πεδίο του κωδικού που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο απαραίτητο πρόσθετο προσόν. Παράλειψη συμπλήρωσης ενός εκ των ανωτέρω πεδίων συνεπάγεται τη μη αναγνώριση του προσόντος του οποίου η συμπλήρωση παραλείφθηκε από το οικείο πεδίο.

10. Αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση της υποβληθείσας ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής μπορεί να γίνει μόνο ηλεκτρονικά και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των εκάστοτε αιτήσεων, με την επιφύλαξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που με την προκήρυξη έχει ορισθεί κατ’ εξαίρεση άλλος, πλην του ηλεκτρονικού, τρόπος υποβολής δικαιολογητικών, αντικατάσταση, διόρθωση ή συμπλήρωση δικαιολογητικών, συμπεριλαμβανομένων των διευκρινιστικών, μπορεί να γίνει μόνο μέχρι τη λήξη της εκάστοτε ορισθείσας προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών.

11. Τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων σπουδών των υποψηφίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν απαιτείται η παραπομπή των κατόχων τους σε συμπληρωματικές εξετάσεις, δύναται να έχουν εκδοθεί σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης συμμετοχής. Ειδικότερα, οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει, αφενός κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής τους να έχουν σημειώσει στα κατάλληλα πεδία της ότι κατέχουν τα απαιτούμενα κατά την προκήρυξη προσόντα ή κριτήρια μοριοδότησης και αφετέρου, εφόσον και όταν κληθούν από το Α.Σ.Ε.Π. σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, να συνυποβάλουν με τα λοιπά δικαιολογητικά: α) τον προς αναγνώριση τίτλο σπουδών σε νομίμως επικυρωμένο φωτοαντίγραφο και επίσημη μετάφραση αυτού, β) φωτοαντίγραφο της πρωτοκολλημένης ή καταχωρημένης υποβληθείσας αντίστοιχης αίτησης αναγνώρισης προς τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Αυτοτελές Τμήμα Εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α.Τ.Ε.Ε.Ν.) και γ) το σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, τα οποία πρέπει και να καταχωρίσουν στις αντίστοιχες καρτέλες του Μητρώου. Κατά το στάδιο κατάρτισης από το Α.Σ.Ε.Π. των προσωρινών πινάκων κατάταξης, και στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ως άνω υπό στοιχείο (γ) σχετικό πιστοποιητικό αναγνώρισης του αποκτηθέντος στην αλλοδαπή τίτλου, οι υποψήφιοι, των οποίων ελέγχθηκαν τα δικαιολογητικά, τεκμαίρεται ότι δεν διαθέτουν το αντίστοιχο προσόν ή κριτήριο μοριοδότησης, δύνανται, όμως, να προβούν στην υποβολή ένστασης εντός της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, είτε κατά του προσωρινού πίνακα απορριπτέων (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμμένοι στον προσωρινό πίνακα απορριπτέων λόγω έλλειψης απαιτούμενου προσόντος) είτε κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης (στην περίπτωση που είναι εγγεγραμένοι στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χωρίς συνυπολογισμό του εν λόγω μοριοδοτούμενου προσόντος). Σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι υποψήφιοι, προκειμένου να αποδείξουν την κατοχή του ανωτέρω απαιτούμενου ή μοριοδοτούμενου προσόντος ή κριτηρίου, πρέπει να συνυποβάλουν με την ένστασή τους τα σχετικά πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων τους. Οι υποψήφιοι που ενώ κλήθηκαν πριν από την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης και προσκόμισαν τα δικαιολογητικά τους χωρίς το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό, τα οποία όμως δεν ελέγχθηκαν από το Α.Σ.Ε.Π. επειδή δεν έφθασαν σε επιλέξιμη σειρά, πρέπει να υποβάλουν στο Α.Σ.Ε.Π. το υπό στοιχείο (γ) πιστοποιητικό ευθύς ως αυτό καταστεί εφικτό. Σε κάθε περίπτωση τα πιστοποιητικά αναγνώρισης των αποκτηθέντων στην αλλοδαπή τίτλων πρέπει να έχουν εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης.

12. Η ευθύνη της επικαιροποίησης των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, ήτοι των στοιχείων ταυτοποίησης και διαμονής/επικοινωνίας, όπως αυτά είναι καταχωρισμένα στο ηλεκτρονικό Μητρώο του Α.Σ.Ε.Π., είναι αποκλειστικά του υποψηφίου. Το Α.Σ.Ε.Π. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία επικοινωνίας με υποψήφιο συγκεκριμένης διαδικασίας επιλογής, ο οποίος δεν έχει επικαιροποιήσει εγκαίρως τα ανωτέρω στοιχεία.

Άρθρο 4

Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, άλλες επιτροπές και ομάδες εργασίας

1. Οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό διεξάγονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (εφεξής Κ.Ε.Δ.), η οποία συγκροτείται μετά από τη δημοσίευση της προκήρυξης με απόφαση της Ελάσσονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.

2. Η Κ.Ε.Δ. είναι τουλάχιστον πενταμελής και αποτελείται από τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Α.Σ.Ε.Π., το ένα εκ των οποίων ορίζεται Πρόεδρος και από μέλη ή πρώην μέλη του, μέλη Δ.Ε.Π., αφυπηρετήσαντες ή ομότιμους Καθηγητές των Α.Ε.Ι., εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου (Ε.Ε.Π. ή Π.Ε. ή Τ.Ε. κατηγορίας) ή κρατικούς λειτουργούς των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021.

3. Στην Κ.Ε.Δ. ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ειδικοί εισηγητές, γραμματείς με τους αναπληρωτές τους και βοηθοί γραμματείς με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του Α.Σ.Ε.Π.

4. Η Κ.Ε.Δ. έχει τη γενική ευθύνη διεξαγωγής του διαγωνισμού και ιδίως για τα ακόλουθα:

α) Tην εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την οργάνωση του γραπτού διαγωνισμού και τη διεξαγωγή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4765/2021 και της παρούσας.

β) Tην παροχή των κατάλληλων οδηγιών στις αρμόδιες επιτροπές ή στον υπεύθυνο για την εποπτεία και τον συντονισμό διεξαγωγής του διαγωνισμού γενικό επόπτη ή επόπτη εξετάσεων, στους προέδρους των εξεταστικών κέντρων, στους υπευθύνους των αιθουσών, στους επιτηρητές, βαθμολογητές και αναβαθμολογητές και στα λοιπά πρόσωπα που ασκούν καθήκοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

γ) Tη συγκέντρωση των γραπτών των υποψηφίων κατά περιφερειακή ενότητα.

δ) Tην αποστολή των γραπτών των υποψηφίων στα Βαθμολογικά κέντρα.

ε) Tον έλεγχο της ορθότητας των καταχωρίσεων των βαθμολογιών.

στ) Tην κλήση των υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών.

ζ) Tον έλεγχο της εφαρμογής των προβλεπομένων για τη συγκεκριμένη διαδικασία κριτηρίων, καθώς και της ορθής μοριοδότησης αυτών με βάση τα δικαιολογητικά των υποψηφίων.

η) Tον έλεγχο υλοποίησης τυχόν μεταβολών στην κατάταξη των υποψηφίων σε σχέση με τα δηλωθέντα στην αίτησή τους στοιχεία και

θ) Tην κατάρτιση των προσωρινών πινάκων κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων, καθώς και τη μέριμνα για την ανάρτηση αυτών στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

5. Στην περίπτωση πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών, η Κ.Ε.Δ. έχει επιπλέον ως ευθύνη:

α) Nα καθορίζει τον αριθμό των καλουμένων στις διαδικασίες αυτές υποψηφίων έως την πλήρη κάλυψη του αριθμού των προς πλήρωση θέσεων.

β) Nα συντάσσει πίνακα καλουμένων στις ως άνω διαδικασίες.

γ) Nα διαβιβάζει τον πίνακα αυτόν στην οικεία ειδική επιτροπή διενέργειας των πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών, στις περιπτώσεις που η πρόσθετη διαγωνιστική διαδικασία διεξάγεται από ειδική επιτροπή.

δ) Nα παραλαμβάνει τα αποτελέσματα των διαδικασιών αυτών από την ως άνω ειδική επιτροπή και με αιτιολογημένη απόφασή της να αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

ε) Nα καταρτίζει πίνακα επιτυχόντων, καθώς και πίνακα αποκλειόμενων υποψηφίων για όσους δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις και

στ) Nα μεριμνά για την ανάρτηση των ανωτέρω υπό στοιχείο ε) πινάκων στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

6. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. είναι δυνατή η σύσταση ειδικών επιτροπών ή οργάνων που τελούν υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και έχουν συγκεκριμένες καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητες σχετικά με την εκτέλεση των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου και του καθορισμού του κατά περίπτωση αναγκαίου τεχνικού και βοηθητικού προσωπικού.

7. Με την απόφαση συγκρότησης κάθε ειδικής επιτροπής μπορεί να ορίζονται και αναπληρωτές του προέδρου ή και των μελών για την περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτών. Με απόφαση του προέδρου κάθε ειδικής επιτροπής ορίζεται ο γραμματέας της επιτροπής με τον αναπληρωτή του από τακτικούς υπαλλήλους του δημοσίου, ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α.

8. Οι λοιπές επιτροπές του διαγωνισμού έχουν την ευθύνη για την εκτέλεση, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Δ. και τις διατάξεις της παρούσας, των προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού. Ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ορίζεται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της παρούσας, γενικός επόπτης ή επόπτης εξετάσεων που εκτελεί το ανωτέρω έργο καθώς και γραμματέας αυτού.

9. Οι αρμόδιες επιτροπές ή ο γενικός επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων τηρούν συνοπτικά πρακτικά των ενεργειών τους.

10. Με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να ορίζονται υπάλληλοι του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ή και άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 για την υποβοήθηση του έργου της Κ.Ε.Δ. ή των λοιπών επιτροπών και των εν γένει διαδικασιών που απαιτούνται ως την έκδοση των αποτελεσμάτων.

11. Μέλη της Κ.Ε.Δ., ειδικοί εισηγητές και γραμματείς/βοηθοί γραμματείς απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που συμμετέχει στο διαγωνισμό. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδεται εγκαίρως στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. Όμοιο κώλυμα έχει ο γενικός επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων και η σχετική δήλωσή τους κατατίθεται στον γραμματέα της επιτροπής πριν από την ημέρα του διαγωνισμού. Ο γενικός επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων, αν έχει το ανωτέρω κώλυμα, το δηλώνει εγκαίρως στον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος και ορίζει αυτόν που θα τον αναπληρώσει. Όμοιο κώλυμα έχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου. Οι πράξεις που αφορούν στην επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις και τις αμοιβές των προσώπων αυτών και περιέχουν δεδομένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά από την ολοκλήρωση της αντίστοιχης διαδικασίας.

Άρθρο 5

Χρόνος διεξαγωγής – Στάδια πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού, καθορίζονται με απόφαση της Κ.Ε.Δ., ανακοινώνονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

2. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός μπορεί να διενεργείται ενιαία ή κατά στάδια και να αφορά μία ή περισσότερες προκηρύξεις. Στην περίπτωση αυτή τα στάδια διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίζονται στην προκήρυξη. Οι υποψήφιοι που δεν επιτυγχάνουν τη βαθμολογία βάσης στο κάθε στάδιο του διαγωνισμού, δεν μετέχουν στο επόμενο.

3. Σε κάθε περίπτωση η Κ.Ε.Δ. ορίζει το χρονοδιάγραμμα του γραπτού διαγωνισμού.

Άρθρο 6

Δομή και περιεχόμενο του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:

α) εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, καθώς και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.

β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού, δεξιότητες ανάλυσης, επίλυσης προβλημάτων και ιεράρχησης προτεραιοτήτων στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.

Η εξέταση της περ. α’ και η δοκιμασία της περ. β’ διενεργούνται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Άρθρο 7

Πίνακες συμμετεχόντων και αποκλειομένων υποψηφίων

1. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από την υποβολή των αιτήσεων, καταρτίζει αλφαβητικούς πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί, καθώς και πίνακα υποψηφίων που αποκλείονται από τη διαδικασία συμμετοχής στον διαγωνισμό, λόγω μη καταβολής του αντιτίμου του καθορισμένου παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας, εφόσον τούτο προβλέπεται με την προκήρυξη.

2. Οι πίνακες αποκλειομένων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Στους πίνακες αναγράφεται ο λόγος αποκλεισμού. Οι υποψήφιοι που έχουν εγγραφεί σε πίνακα αποκλειομένων εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και τη σχετική αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων. Κατά της εγγραφής τους στον πίνακα αυτόν έχουν δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

3. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων από αρμόδιο όργανο του Α.Σ.Ε.Π., το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στα εξεταστικά κέντρα τις αλφαβητικές καταστάσεις καθώς και τις προς συμπλήρωση καταστάσεις παρόντων – απόντων των υποψηφίων που τους αντιστοιχούν. Παράλληλα, αποστέλλει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

τον πίνακα αποκλειομένων υποψηφίων, καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα του διαγωνισμού, προκειμένου να διαβιβαστούν σε όλα τα εμπλεκόμενα εξεταστικά κέντρα.

4. Οι επιτροπές των εξεταστικών κέντρων αναρτούν σε εμφανές σημείο την αλφαβητική κατάσταση των υποψηφίων δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 8

Εξεταστικά κέντρα – Εποπτεία διαγωνισμού

1. Με απόφαση της Κ.Ε.Δ. ορίζονται οι περιφερειακές ενότητες στις οποίες θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα. Εξεταστικά κέντρα λειτουργούν σε όλες ή σε ορισμένες μόνο περιφερειακές ενότητες, εφόσον τούτο, κριθεί αναγκαίο, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των υποψηφίων, τις οργανωτικές δυνατότητες και τις εν γένει συνθήκες και περιστάσεις, ανεξαρτήτως των δηλώσεων προτίμησης των υποψηφίων.

2. Τη γενική εποπτεία και τον συντονισμό διεξαγωγής του διαγωνισμού σε όλα τα εξεταστικά κέντρα και τα παραρτήματα αυτών σε κάθε περιφερειακή ενότητα έχει ο οικείος γενικός επόπτης ή ο επόπτης των εξετάσεων. Ως γενικός επόπτης ή επόπτης εξετάσεων για κάθε περιφερειακή ενότητα στην οποία θα λειτουργήσουν ένα ή περισσότερα εξεταστικά κέντρα και παραρτήματα αυτών ορίζεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π. τακτικός υπάλληλος του δημοσίου, κατά προτίμηση προϊστάμενος Διεύθυνσης ή Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. Ως εξεταστικά κέντρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα υποδεικνύονται από τον γενικό επόπτη ή τον επόπτη εξετάσεων και εγκρίνονται από την Κ.Ε.Δ., διδακτήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που χρησιμοποιούνται ως εξεταστικά κέντρα κατά τις πανελλήνιες εισαγωγικές εξετάσεις και διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης των εξεταστέων θεμάτων. Όσα δεν διαθέτουν σύστημα ηλεκτρονικής μετάδοσης αποτελούν παραρτήματα των εξεταστικών κέντρων.

4. Με απόφαση της Κ.Ε.Δ., όταν δεν είναι εφικτός ο ορισμός διδακτηρίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ως εξεταστικών κέντρων, ορίζονται άλλα κατάλληλα προς τούτο κτίρια.

5. Ο υποψήφιος αναζητά το εξεταστικό του κέντρο στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. μετά από σχετική ανάρτηση, για την οποία ενημερώνεται και με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

6. Ανακοίνωση του γενικού επόπτη ή του επόπτη εξετάσεων, που περιλαμβάνει τα κτίρια διεξαγωγής του διαγωνισμού και το πρόγραμμα αυτού αναρτάται στο κατάστημα της περιφερειακής ενότητας και στα κτίρια του διαγωνισμού και παραδίδεται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολίτη ή στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της οικείας περιφερειακής ενότητας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού. Για την ανάρτηση της ανακοίνωσης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον γραμματέα της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου και τον γενικό επόπτη ή τον επόπτη εξετάσεων. Η Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πολίτη ή το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών σε κάθε περιφερειακή ενότητα υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερομένους για το πρόγραμμα και τα κτίρια του διαγωνισμού.

Άρθρο 9

Απαντητικά Φύλλα – Τετράδια εξέτασης

1. Όταν το μάθημα ή η δοκιμασία εξετάζεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών χρησιμοποιείται απαντητικό φύλλο, στο οποίο οι υποψήφιοι σημειώνουν τις απαντήσεις τους. Τα απαντητικά φύλλα φέρουν ειδικό πλαίσιο στο οποίο επικολλάται ετικέτα με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποψηφίου. Όταν οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τα εξεταστέα θέματα ή απαντούν με κείμενο στις τιθέμενες ερωτήσεις, αντί απαντητικού φύλλου, χρησιμοποιούν ειδικά τετράδια που φέρουν τον τίτλο του Α.Σ.Ε.Π. Τα τετράδια φέρουν ειδικά πλαίσια για την επικόλληση ετικετών με τα στοιχεία ταυτοποίησης του υποψηφίου και την αναγραφή του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή. Σε κάθε περίπτωση, τα ειδικά πλαίσια καλύπτονται όταν τεθούν τα στοιχεία του υποψηφίου και ακολούθως όταν τεθεί ο βαθμός του πρώτου βαθμολογητή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 21 της παρούσας. Τα τετράδια μπορούν να διαφέρουν ανάλογα με το εξεταζόμενο μάθημα ή τη δοκιμασία και το είδος της εξέτασης αυτού (ανάπτυξη κειμένου, απάντηση σε ερωτήσεις κ.λπ.).

2. Η αρμόδια Διεύθυνση της Γραμματείας του Α.Σ.Ε.Π. παραδίδει ή αποστέλλει εγκαίρως στον πρόεδρο της επιτροπής κάθε εξεταστικού κέντρου τα αναγκαία για την

εξέταση όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών απαντητικά φύλλα και τετράδια, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα υλικά.

3. Ο Πρόεδρος της επιτροπής κάθε εξεταστικού κέντρου φροντίζει να παραληφθούν από τον υπεύθυνο κάθε αίθουσας τα αναγκαία απαντητικά φύλλα και τετράδια, ανάλογα με τον αριθμό των διαγωνιζομένων στην αίθουσα, για την οποία είναι υπεύθυνος και τον αριθμό των μαθημάτων ή δοκιμασιών στα οποία θα διαγωνισθούν.

Άρθρο 10

Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών εξέτασης μαθήματος

1. Στην περίπτωση εξέτασης μαθημάτων ή δοκιμασιών με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως, ενδεικτικά, υπολογιστές – ταμπλέτες, χρησιμοποιείται η μέθοδος των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών. Οι ερωτήσεις με τις αντίστοιχες επιλογές από τις οποίες οι υποψήφιοι επιλέγουν τις απαντήσεις τους, εμφανίζονται στην οθόνη των ηλεκτρονικών συσκευών των υποψηφίων.

2. Επιμέρους τεχνικά θέματα, που αφορούν στην ανωτέρω διαδικασία, ρυθμίζονται με απόφαση του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 11

Αναβολή διαγωνισμού

Η Κ.Ε.Δ. μπορεί με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της, που ανακοινώνεται αυθημερόν κατά τον προσφορότερο τρόπο, να αναβάλει τη διεξαγωγή του διαγωνισμού μέχρι είκοσι μία (21) το πολύ ημέρες. Μεγαλύτερης διάρκειας αναβολή αποφασίζεται μόνο από το Α.Σ.Ε.Π., αν συντρέχει περίπτωση ανωτέρας βίας ή άλλος ιδιαίτερα σοβαρός λόγος.

Άρθρο 12

Πρόγραμμα διαγωνισμού

Η Κ.Ε.Δ., επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, καθορίζει το πρόγραμμα του διαγωνισμού που περιλαμβάνει: α) τις ημέρες και ώρες εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι και β) τα τυχόν επιτρεπόμενα βοηθήματα. Το πρόγραμμα αποστέλλεται στους προέδρους των εξεταστικών κέντρων ή στον γενικό επόπτη ή επόπτη εξετάσεων, που ενεργούν περαιτέρω σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 8 της παρούσας. Ανακοίνωση για την έκδοση του προγράμματος καταχωρίζεται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.

Άρθρο 13

Κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες

Ο πρόεδρος της επιτροπής κάθε εξεταστικού κέντρου με βάση την αλφαβητική κατάσταση του άρθρου 7 της παρούσας, κατανέμει τους υποψηφίους στις αίθουσες των κτιρίων του διαγωνισμού, ανάλογα με τη χωρητικότητα των αιθουσών, τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των εξεταζομένων μαθημάτων ή δοκιμασιών. Στα κτίρια του διαγωνισμού αναρτάται, δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού, η αλφαβητική κατάσταση που περιλαμβάνει τους υποψηφίους που διαγωνίζονται στο συγκεκριμένο κτίριο. Για την κατά τα ανωτέρω ανάρτηση, συντάσσεται πρωτόκολλο που υπογράφεται από τον γραμματέα και τον πρόεδρο ή ένα μέλος της επιτροπής του εξεταστικού κέντρου.

Άρθρο 14

Εποπτεία αιθουσών και έλεγχος ταυτοτήτων

1. Ο γενικός επόπτης ή ο επόπτης εξετάσεων ορίζει την επιτροπή του εξεταστικού κέντρου, η οποία είναι τριμελής και αποτελείται από τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου και δύο (2) μέλη, εκ των οποίων το ένα πρέπει να είναι χειριστής του συστήματος ηλεκτρονικής μετάδοσης θεμάτων. Ομοίως ορίζει τους γραμματείς και βοηθούς γραμματείς, καθώς και ομάδα εργασίας του εξεταστικού κέντρου που αποτελείται ιδίως από τους υπεύθυνους αιθουσών, τους επιτηρητές, καθώς και το αναγκαίο κατά περίπτωση τεχνικό και λοιπό βοηθητικό προσωπικό. Ως πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου, υπεύθυνοι αιθουσών και επιτηρητές ορίζονται τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου, που υπηρετούν στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας, κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί ή και μόνιμοι υπάλληλοι ν.π.δ.δ. ή των ο.τ.α. πρώτου και δεύτερου βαθμού. Ο αριθμός των επιτηρητών ορίζεται αναλόγως του αριθμού των υποψηφίων που διαγωνίζονται σε κάθε αίθουσα.

2. Τα καθήκοντα του προέδρου του εξεταστικού κέντρου συνίστανται στη μέριμνα για την ετοιμασία του κτιρίου για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού, στην παροχή οδηγιών στους υπευθύνους των αιθουσών, στην παρακολούθηση της ομαλής διεξαγωγής του διαγωνισμού, στην παραλαβή των απαντητικών φύλλων και των τετραδίων από τους υπευθύνους των αιθουσών και την παράδοση αυτών στο ορισθέν από το Α.Σ.Ε.Π. υπεύθυνο για τη μεταφορά φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ειδικότερα: Ο πρόεδρος κάθε εξεταστικού κέντρου ή τυχόν παραρτήματος αυτού:

α) Ελέγχει τους χώρους διεξαγωγής του διαγωνισμού και μεριμνά για την ασφάλεια αυτών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του διαγωνισμού.

β) Παρέχει οδηγίες και διανέμει τις καταστάσεις με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων στους υπευθύνους των αιθουσών.

γ) Παρακολουθεί την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

δ) Ενημερώνει τον οικείο γενικό επόπτη ή επόπτη εξετάσεων για κάθε ζήτημα που τυχόν προκύπτει κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.

ε) Παραλαμβάνει τα απαντητικά φύλλα και τετράδια από τους υπεύθυνους των αιθουσών, αφού προηγουμένως ελέγξει αν είναι επικολλημένο σε κάθε απαντητικό φύλλο ή τετράδιο το αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο) που καλύπτει τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την παραλαβή των απαντητικών φύλλων και των τετραδίων, συντάσσεται πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής που υπογράφεται από τον ίδιο και τον υπεύθυνο κάθε αίθουσας και στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός των απαντητικών φύλλων και των τετραδίων.

στ) Παραδίδει στον υπεύθυνο για τη μεταφορά τα απαντητικά φύλλα και τα τετράδια όλων των υποψηφίων, την κατάσταση παρόντων απόντων, τα πρακτικά που έχουν συνταχθεί καθώς και το υλικό που δεν χρησιμοποιήθηκε.

3. Τα καθήκοντα του υπευθύνου αίθουσας συνίστανται στη διαπίστωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου, την τοποθέτησή του σε συγκεκριμένη θέση εντός της αίθουσας, τον έλεγχο για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων κάθε υποψήφιου στο απαντητικό φύλλο ή τετράδιο, τη διανομή ή εκφώνηση των θεμάτων, την παραλαβή των απαντητικών φύλλων και των τετραδίων από τους υποψηφίους, τη φροντίδα για την κάλυψη των στοιχείων ταυτοποίησης των υποψηφίων με το αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο) και την παράδοσή τους στον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου μαζί με ονομαστικό κατάλογο των υποψηφίων που διαγωνίστηκαν. Ειδικότερα:

Ο υπεύθυνος κάθε αίθουσας:

α) Παρέχει οδηγίες στους επιτηρητές της αίθουσας, απαγορεύει την είσοδο στην αίθουσα κάθε ατόμου, εκτός από τα μέλη της Κ.Ε.Δ. ή άλλης αρμόδιας επιτροπής ή τον γενικό επόπτη ή τον επόπτη εξετάσεων ή τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου ή τα αρμοδίως εξουσιοδοτημένα μέλη του Α.Σ.Ε.Π.

β) Ελέγχει την ταυτότητα των υποψηφίων και σημειώνει στην κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων τους παρόντες. Παρόντες θεωρούνται μόνο οι υποψήφιοι που βρίσκονται μέσα στις καθορισμένες γι’ αυτούς αίθουσες κατά τη λήξη του χρόνου προσέλευσης.

γ) Για τους απόντες/απούσες αναγράφει τη λέξη «ΑΠΩΝ/ΑΠΟΥΣΑ» με κόκκινο μελάνι δίπλα στο ονοματεπώνυμο.

δ) Απαγορεύει την είσοδο στην αίθουσα υποψηφίου που δεν έχει ταυτότητα ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ή που αρνείται να παραδώσει βοήθημα ή άλλο μέσο ή αντικείμενο, το οποίο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει.

ε) Φροντίζει, ώστε οι υποψήφιοι να λάβουν τις κατάλληλες θέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

στ) Διανέμει στους υποψηφίους τα αναγκαία για την εξέταση κάθε μαθήματος απαντητικά φύλλα ή τετράδια και τους επιτηρεί καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης για την αποφυγή ενδεχόμενης ανεπίτρεπτης μεταξύ τους συνεννόησης ή χρησιμοποίησης βοηθημάτων ή άλλων μέσων που δεν επιτρέπονται.

ζ) Δίνει συγκεκριμένες οδηγίες στους υποψηφίους για τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων στο απαντητικό φύλλο ή τετράδιο και ελέγχει την ορθή συμπλήρωσή τους από κάθε υποψήφιο.

η) Κάνει συστάσεις στους υποψηφίους για την τήρηση ησυχίας και τη μη χρησιμοποίηση οποιωνδήποτε βοηθημάτων ή άλλων μέσων ή αντικειμένων που δεν επιτρέπονται.

θ) Παραλαμβάνει τα θέματα από τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου και τα εκφωνεί ή τα διανέμει στους υποψηφίους, μαζί με τυχόν επεξηγήσεις που αποφάσισε η Κ.Ε.Δ..

ι) Ανακοινώνει, αναγράφοντάς την και σε εμφανές σημείο του πίνακα, τη χρονική διάρκεια της γραπτής εξέτασης που έχει οριστεί από την Κ.Ε.Δ.. Η διάρκεια της

εξέτασης υπολογίζεται από το τέλος της εκφώνησης ή της διανομής του θέματος σε κάθε αίθουσα και των τυχόν επεξηγήσεων αυτού.

ια) Παραλαμβάνει, μετά το πέρας της εξέτασης, τα απαντητικά φύλλα και τα τετράδια και, αφού ελέγξει την ταυτότητα κάθε διαγωνισθέντος και διαπιστώσει πάλι ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στο ειδικό προς τούτο πλαίσιο του απαντητικού φύλλου ή του τετραδίου είναι τα στοιχεία της ταυτότητάς του, καλύπτει ενώπιον του υποψηφίου τα στοιχεία του πλήρως με το αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο).

ιβ) Ελέγχει μετά τη συγκέντρωση των απαντητικών φύλλων και τετραδίων όσων διαγωνίστηκαν σε κάθε αίθουσα, αν ο συνολικός αριθμός των απαντητικών φύλλων ή των τετραδίων είναι ίδιος με τον αριθμό των παρόντων υποψηφίων που διαγωνίσθηκαν σε κάθε αίθουσα.

ιγ) Παραδίδει στον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου τα απαντητικά φύλλα και τα τετράδια, τα πρακτικά καθώς και τη γραφική ύλη που δεν χρησιμοποιήθηκε.

4. Τα καθήκοντα του επιτηρητή συνίστανται στην παρακολούθηση των εξεταζομένων κατά τη διάρκεια της γραπτής δοκιμασίας, ώστε να μην επικοινωνούν μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο, ούτε με το εξωτερικό περιβάλλον και να μη χρησιμοποιούν βοηθήματα που δεν επιτρέπονται.

5. Η ταυτοπροσωπία των υποψηφίων διαπιστώνεται με την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας ή άλλου επισήμου εγγράφου παραστατικού της ταυτοπροσωπίας, εφόσον φέρει φωτογραφία.

6. Το προσωπικό που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, περιλαμβανομένου και του βοηθητικού προσωπικού, πλην των ατόμων στα οποία ανατίθεται η καθαριότητα των αιθουσών, υποχρεούται να παρευρίσκεται στους χώρους του διαγωνισμού μία και μισή (1 ½) ώρα τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε ημέρας του διαγωνισμού.

7. Υπεύθυνος αίθουσας και επιτηρητής απαγορεύεται να είναι σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο ίδιο εξεταστικό κέντρο ή παράρτημα εξεταστικού κέντρου. Σχετική δήλωση παραδίδεται στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής ή στον γενικό επόπτη ή τον επόπτη εξετάσεων πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.

Άρθρο 15

Υποχρεώσεις υποψηφίων

1. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέλθουν για εξέταση αποκλειστικώς στο καθορισμένο για καθένα από αυτούς εξεταστικό κέντρο.

2. Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσέρχονται εγκαίρως στις αίθουσες εξετάσεων, να καταλαμβάνουν τις θέσεις που τους υποδεικνύουν οι υπεύθυνοι των αιθουσών και γενικώς να υπακούουν στις υποδείξεις των υπευθύνων που αφορούν στον τρόπο και τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η προσέλευση των υποψηφίων πρέπει να γίνεται μία (1) ώρα νωρίτερα από την ώρα έναρξης της εξέτασης κάθε μαθήματος.

3. Δεν επιτρέπεται η είσοδος των υποψηφίων στην αίθουσα εξετάσεων πριν διαπιστωθεί η ταυτότητά τους, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 14 της παρούσας. Σε κάθε περίπτωση δεν εισέρχεται υποψήφιος στο εξεταστικό κέντρο μετά την αποστολή των θεμάτων. Δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους γραπτά ή άλλου είδους βοηθήματα, εκτός εκείνων που τυχόν θα επιτρέψει η Κ.Ε.Δ., ούτε οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον. Πρέπει να έχουν τα αναγκαία για γραφή είδη και το στυλό που χρησιμοποιούν να είναι διαρκείας και μπλε ή μαύρου χρώματος. Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού.

4. Κάθε υποψήφιος που εξέρχεται από την αίθουσα υποχρεούται να παραδώσει το απαντητικό φύλλο ή το τετράδιο στον υπεύθυνο της αίθουσας και να υπογράψει παραπλεύρως του ονόματός του στην κατάσταση παρόντων – απόντων. Υποψήφιοι που δεν παραδίδουν το απαντητικό φύλλο ή το τετράδιο ή χρησιμοποιούν βοηθήματα άλλα, πλην εκείνων που τυχόν έχουν ειδικώς επιτραπεί, ή σημειώσεις ή υποψήφιοι που αλληλοβοηθούνται ή επιθέτουν στα απαντητικά φύλλα ή στα τετράδιά τους σημεία αναγνώρισης ή υπογράφουν τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδιά τους ή δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις ή οδηγίες του υπευθύνου της αίθουσας ή των επιτηρητών ή διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την τάξη ή χρησιμοποιούν μέσα επικοινωνίας με το εκτός της αίθουσας περιβάλλον ή δολιεύονται γενικώς την εξέταση, αποβάλλονται από την αίθουσα, αφού προηγουμένως κληθούν σε άμεση ακρόαση.

5. Δεν επιτρέπεται η έξοδος υποψηφίου από την αίθουσα των εξετάσεων πριν από την παρέλευση μιας ώρας από την έναρξη της εξέτασης κάθε μαθήματος.

6. Δεν επιτρέπεται η παραμονή υποψηφίου στην αίθουσα εξετάσεων μετά την παράδοση εκ μέρους του του απαντητικού φύλλου ή του τετραδίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του παρόντος άρθρου ή το τέλος του χρόνου διάρκειας της εξέτασης.

Άρθρο 16

Εξεταστέα ύλη

1. Η εξεταστέα ύλη της εξέτασης γνώσεων της περ. α’, της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4765/2021, αλλά και εν γένει ο τρόπος εξέτασης των μαθημάτων ή δοκιμασιών, καθορίζεται για κάθε διαγωνισμό στην οικεία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. αφού ληφθούν υπόψη τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των προκηρυσσόμενων θέσεων, οι ανάγκες που οι θέσεις αυτές καλύπτουν και τα τυχόν προβλεπόμενα στους Οργανισμούς ή Κανονισμούς Λειτουργίας των οικείων υπηρεσιών και νομικών προσώπων. Επίσης, όταν ο διαγωνισμός διεξάγεται κατά στάδια ορίζεται με την προκήρυξη η εξεταστέα ύλη κάθε σταδίου.

2. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να τηρεί μητρώο θεμάτων, θεματοδοτών, κριτών/βαθμολογητών/αναβαθμολογητών. Μπορεί επίσης να συνεργάζεται με φορείς του Δημοσίου, καθώς και επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς αυτού για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση εξειδικευμένων εργαλείων διεξαγωγής του πανελλήνιου διαγωνισμού και ιδίως σε ό,τι αφορά στη δοκιμασία της εργασιακής αποτελεσματικότητας.

Άρθρο 17

Προσδιορισμός θεμάτων

1. Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίζει θεματοδότες ανά εξεταστέο μάθημα ή δοκιμασία από πρόσωπα ειδικών προς τούτο γνώσεων. Κάθε θέμα μπορεί να αποτελείται από περισσότερα ερωτήματα θεωρητικής ή πρακτικής φύσεως. Η Κ.Ε.Δ. συνέρχεται σε εύλογο χρόνο πριν από την έναρξη της εξέτασης και σε ειδικό χώρο, ο οποίος εξασφαλίζει το αδιάβλητο του διαγωνισμού και μαζί με τους θεματοδότες καθορίζει ή εγκρίνει τα θέματα που θα δοθούν για εξέταση. Η Κ.Ε.Δ. μεριμνά για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων στα οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι.

2. Η εξέταση των μαθημάτων ή δοκιμασιών μπορεί να γίνεται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο. Στην πρώτη περίπτωση, για κάθε μία ερώτηση, διατυπώνονται περισσότερες της μίας εναλλακτικές απαντήσεις. Η Κ.Ε.Δ. καθορίζει τον βαθμό που αντιστοιχεί σε κάθε απάντηση. Τα ανωτέρω γνωστοποιούνται στους υποψηφίους μαζί με τα θέματα της γραπτής εξέτασης.

3. Όλα τα μέλη της Κ.Ε.Δ., καθώς και οι θεματοδότες, αν δεν είναι μέλη της, παραμένουν στην αίθουσα που συνεδριάζουν και δεν επιτρέπεται να εξέλθουν πριν παρέλθει μία τουλάχιστον ώρα από το τέλος της μετάδοσης ή διαβίβασης των θεμάτων. Οι θεματοδότες απαγορεύεται να είναι σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο που διαγωνίζεται στο μάθημα ή τη δοκιμασία για το οποίο τους ανατίθεται η διατύπωση των εξεταστέων θεμάτων. Σχετική δήλωση παραδίδουν εγκαίρως στον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ..

Άρθρο 18

Διενέργεια της γραπτής εξέτασης

1. Η Κ.Ε.Δ. καθορίζει ή εγκρίνει τα θέματα του γραπτού διαγωνισμού τα οποία μεταδίδονται ή διαβιβάζονται ταυτόχρονα προς όλα τα εξεταστικά κέντρα κατά τον προσφορότερο δυνατό τρόπο. Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων ως την παραλαβή τους από τον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου. Αυτός αναπαράγει τα θέματα σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των αιθουσών του διαγωνισμού και παραδίδει ένα αντίτυπο σε κάθε υπεύθυνο αίθουσας προς εκφώνηση. Αν τα εξεταστέα θέματα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Δ., δεν θα εκφωνηθούν, αλλά θα διανεμηθούν στους υποψηφίους, αναπαράγονται σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον αριθμό των υποψηφίων σε κάθε αίθουσα και παραδίδονται στον υπεύθυνο αυτής. Ο υπεύθυνος κάθε αίθουσας, μόλις παραλάβει τα θέματα, τα εκφωνεί προς τους υποψηφίους ή τα διανέμει σ’ αυτούς κατά τα ανωτέρω.

2. Κατά την αναπαραγωγή των θεμάτων, τόσο ο πρόεδρος του εξεταστικού κέντρου, όσο και η αρμόδια επιτροπή του εξεταστικού κέντρου έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση του απορρήτου των θεμάτων ως τη διανομή τους στον υπεύθυνο κάθε αίθουσας.

3. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται από την Κ.Ε.Δ., ανάλογα με τη φύση κάθε μαθήματος και την εκτιμώμενη έκταση του εξεταζόμενου θέματος και μπορεί να παραταθεί από αυτήν μόνο μία φορά. Μετά τη λήξη του χρόνου εξέτασης, ο οποίος προσμετράται από το τέλος της εκφώνησης ή της διανομής του θέματος και των τυχόν επεξηγήσεων από την Κ.Ε.Δ. στους διαγωνιζόμενους σε κάθε αίθουσα και με την ανακοίνωση της λήξης της εξέτασης, οι διαγωνιζόμενοι παύουν κάθε ενέργεια. Οι επιτηρητές συγκεντρώνουν τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδια των υποψηφίων, ανεξάρτητα αν αυτοί ολοκλήρωσαν ή όχι την ανάπτυξη του θέματος ή τις απαντήσεις τους.

4. Οι επιτηρητές, αφού ελέγξουν τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδια, τα παραδίδουν στον υπεύθυνο της αίθουσας, ο οποίος με τη σειρά που τα παρέλαβε καλεί κάθε υποψήφιο να προσέλθει και αφού διαπιστώσει πάλι την ταυτότητα του υποψηφίου, ελέγξει την ακρίβεια των ενδείξεων των ατομικών του στοιχείων που έχουν τεθεί από αυτόν στο οικείο πλαίσιο, θέτει την υπογραφή του στο ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο, στην περίπτωση του απαντητικού φύλλου, ενώ στην περίπτωση του τετραδίου, στο τέλος του γραπτού κειμένου. Επίσης, ο υπεύθυνος της αίθουσας επιβεβαιώνει την παράδοση του απαντητικού φύλλου ή του τετραδίου από τον υποψήφιο και καλύπτει ενώπιόν του, τα στοιχεία του με το αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο). Ο υποψήφιος που αποχωρεί πριν από τη λήξη του χρόνου της εξέτασης, παραδίδει το απαντητικό φύλλο ή το τετράδιο σε έναν από τους επιτηρητές της αίθουσας και ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

5. Μετά το τέλος της διαδικασίας της προηγούμενης παραγράφου, καταμετρούνται τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδια, των οποίων ο αριθμός πρέπει να συμφωνεί με τον αριθμό των υποψηφίων που διαγωνίσθηκαν στην αίθουσα και μαζί με την κατάσταση παρόντων απόντων, τοποθετούνται εντός φακέλου στην εμπρόσθια όψη του οποίου αναγράφεται το μάθημα ή η δοκιμασία εξέτασης, η ονομασία του εξεταστικού κέντρου ή παραρτήματος αυτού, η ένδειξη της αίθουσας και ο αριθμός των απαντητικών φύλλων ή τετραδίων που περιέχονται στο φάκελο. Ο φάκελος παραδίδεται επί αποδείξει στον πρόεδρο του εξεταστικού κέντρου, ο οποίος, αφού συγκεντρώσει τους φακέλους από τους υπεύθυνους όλων των αιθουσών, επαληθεύει τον αριθμό των απαντητικών φύλλων και τετραδίων και φυλάσσει σε ασφαλές μέρος με ευθύνη του τους φακέλους, έως ότου τους παραδώσει, επί αποδείξει, στον υπεύθυνο για τη μεταφορά, προκειμένου να αποσταλούν στον πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου.

6. Τα γραπτά των διαγωνιζομένων παραδίδονται στον πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου, υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ., προκειμένου να βαθμολογηθούν. Τα απαντητικά φύλλα βαθμολογούνται με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21 της παρούσας.

Άρθρο 19

Πρακτικά περατώσεως της διαγωνιστικής διαδικασίας

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του διαγωνισμού, ο γραμματέας της Κ.Ε.Δ., ο γραμματέας του γενικού επόπτη ή του επόπτη εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλης αρμόδιας επιτροπής, φροντίζει για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, καταχωρίζοντας περιληπτικώς κάθε αξιόλογη ενέργεια ή συμβάν από την έναρξη της δοκιμασίας ως την παράδοση ή την αποστολή των τετραδίων ή απαντητικών φύλλων στα οικεία Βαθμολογικά κέντρα. Στη συνέχεια, τα σχέδια των πρακτικών τίθενται υπόψη του προέδρου και των μελών της κάθε επιτροπής, ή του γενικού επόπτη ή του επόπτη εξετάσεων, διορθώνονται ή συμπληρώνονται όπου απαιτείται και υπογράφονται τόσο από τον πρόεδρο και τα μέλη της επιτροπής ή τον γενικό επόπτη ή επόπτη εξετάσεων όσο και από τον γραμματέα αυτών.

Άρθρο 20

Ορισμός βαθμολογικών κέντρων, βαθμολογητών και αναβαθμολογητών

1. Η Κ.Ε.Δ. με απόφασή της, ορίζει:

Α. Τα Βαθμολογικά Κέντρα. Ειδικότερα:

α) Ως Βαθμολογικό Κέντρο ορίζεται το κτίριο του Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα. Εάν ο αριθμός των υποψηφίων το επιβάλει, μπορεί με απόφαση της Κ.Ε.Δ. να ορίζεται δεύτερο Βαθμολογικό Κέντρο το κτίριο του Αποκεντρωμένου Τμήματος του Α.Σ.Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη ή να ορίζονται βαθμολογικά κέντρα σε κάθε περιφερειακή ενότητα ή σε ορισμένες μόνο ανάλογα με τον συνολικό αριθμό των υποψηφίων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.

β) Με την ίδια απόφαση ορίζεται ποιας ή ποιων περιφερειακών ενοτήτων τα τετράδια θα συγκεντρωθούν σε κάθε Βαθμολογικό Κέντρο. Αποκλείεται η συγκέντρωση των τετραδίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας σε Βαθμολογικό Κέντρο που εδρεύει σ’ αυτήν, με εξαίρεση την περίπτωση που ορίζεται ένα μόνο Βαθμολογικό Κέντρο.

γ) Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος και η ομάδα εργασίας για την υποβοήθηση του έργου κάθε Βαθμολογικού Κέντρου.

δ) Ως πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου ορίζεται εν ενεργεία καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή τακτικός υπάλληλος του δημοσίου ή ν.π.δ.δ. ή ο.τ.α. από τους υπηρετούντες στην περιοχή της περιφερειακής ενότητας που εδρεύει το Βαθμολογικό Κέντρο.

ε) Ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου είναι αρμόδιος για την παραλαβή των γραπτών δοκιμίων. Στην περίπτωση που η εξέταση γίνεται με ανάπτυξη κειμένου, ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου είναι αρμόδιος για την παράδοση των τετραδίων στους βαθμολογητές, την παραλαβή τους από αυτούς και την παράδοσή τους στον πρόεδρο της Κ.Ε.Δ. μετά τη βαθμολόγησή τους.

στ) Στην περίπτωση που η εξέταση γίνεται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, τα απαντητικά φύλλα των υποψηφίων συγκεντρώνονται στο Α.Σ.Ε.Π. στην Αθήνα, προκειμένου να βαθμολογηθούν με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 21 της παρούσας.

Τα Βαθμολογικά κέντρα φυλάσσονται καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους από αστυνομικά όργανα σε 24ωρη βάση.

Β. Τους Βαθμολογητές

Ως Βαθμολογητές ορίζονται, ανάλογα με το είδος των εξεταζόμενων μαθημάτων ή δοκιμασιών, εν ενεργεία μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ της ημεδαπής ή καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και, εφόσον δεν καλυφθεί ο αριθμός από αυτούς, ορίζονται και συνταξιούχοι καθηγητές της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ορίζονται τακτικοί υπάλληλοι του δημοσίου ή των ν.π.δ.δ. ή των ο.τ.α. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021. Αν πρόκειται για βαθμολόγηση μαθήματος που δεν διδάσκεται στα ΑΕΙ ή σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ορίζεται ο κατάλληλος βαθμολογητής χωρίς δέσμευση από τα προηγούμενα εδάφια και μπορεί να είναι και ιδιώτης. Αυτός πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να έχει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα αντίστοιχα προσόντα για την εξέταση των οικείων μαθημάτων. Ο αριθμός των βαθμολογητών εξαρτάται από τον αριθμό των υποψηφίων κάθε μαθήματος, προκειμένου να αποφευχθεί καθυστέρηση στην εξέταση των γραπτών. Κάθε τετράδιο βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές μεμονωμένα.

Γ. Τους Αναβαθμολογητές

Όσα ισχύουν για τους βαθμολογητές, εφαρμόζονται αναλόγως και για τους αναβαθμολογητές. Το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αποφασίζει να γίνεται η αναβαθμολόγηση όλων των γραπτών μόνο στο κτίριό του στην Αθήνα.

2. Ως βαθμολογητές ή αναβαθμολογητές δεν επιτρέπεται να ορίζονται: α) Τα μέλη των επιτροπών του διαγωνισμού και οι θεματοδότες. β) Σύζυγοι ή συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου το τετράδιο θα βαθμολογηθεί στο Βαθμολογικό Κέντρο στο οποίο ορίστηκαν βαθμολογητές. Σχετική υπεύθυνη δήλωση παραδίδουν στον πρόεδρο του Βαθμολογικού Κέντρου πριν από την παραλαβή των γραπτών για βαθμολόγηση ή αναβαθμολόγηση.

3. Πρόεδρος ή αντιπρόεδρος Βαθμολογικού Κέντρου απαγορεύεται να ορίζεται σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού με υποψήφιο του οποίου το τετράδιο θα βαθμολογηθεί στο Βαθμολογικό Κέντρο του οποίου είναι Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος. Μόλις λάβει το διορισμό του, υποβάλλει σχετική δήλωση στην Κ.Ε.Δ. για την έγκαιρη αντικατάστασή του.

Άρθρο 21

Βαθμολόγηση γραπτών – αναβαθμολόγηση

1. Η βαθμολογία για την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ορίζεται σε κλίμακα από 1-100 για κάθε μία.

2. Η βαθμολογία των υποψηφίων σταθμίζεται με τους ακόλουθους συντελεστές βαρύτητας:

α) εξέταση γνώσεων: 50%, β) δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας: 50%. Με την προκήρυξη δύνανται να καθορίζονται, στο πλαίσιο των ανωτέρω συντελεστών βαρύτητας, ειδικότεροι συντελεστές για κάθε επιμέρους στοιχείο.

3. Όταν η γραπτή εξέταση γίνεται με τη μέθοδο της ανάπτυξης κειμένου, τα γραπτά του διαγωνισμού βαθμολογούνται από δύο βαθμολογητές και σε περίπτωση απόκλισης της βαθμολογίας, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος άρθρου, και από έναν αναβαθμολογητή με βάση τις οδηγίες που δίνει η Κ.Ε.Δ.

4. Οι βαθμολογητές παραλαμβάνουν από τον πρόεδρο του βαθμολογικού κέντρου επί αποδείξει αριθμό τετραδίων που εκτιμούν ότι μπορεί να βαθμολογήσουν εντός μιας ημέρας. Δεν επιτρέπεται να παραλάβουν άλλα τετράδια, αν δεν παραδώσουν αυτά που έχουν ήδη παραλάβει.

5. Ο βαθμολογητής που βαθμολογεί το τετράδιο πρώτος, σημειώνει τον βαθμό αριθμητικώς και ολογράφως στο ειδικό προς τούτο πλαίσιο, θέτει τη μονογραφή του και καλύπτει αμέσως τον βαθμό με αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο). Ο δεύτερος βαθμολογητής σημειώνει το βαθμό στο ειδικό γι’ αυτόν πλαίσιο του τετραδίου και θέτει τη μονογραφή του. Διόρθωση του βαθμού ισχύει μόνο εφόσον μονογράφεται από τον βαθμολογητή. Κατά τη βαθμολόγηση των τετραδίων δεν επιτρέπεται η χρήση δεκαδικών ψηφίων.

6. Για τη διασφάλιση της ορθότερης και αντικειμενικότερης αξιολόγησης των γραπτών, κάθε βαθμολογητής σημειώνει, με διαφορετικού χρώματος στυλό ο καθένας, επί του τετραδίου, οσάκις είναι δυνατό, τα λάθη του υποψηφίου, ώστε η βαθμολόγηση να παρίσταται αιτιολογημένη. Ο πρώτος βαθμολογητής χρησιμοποιεί στυλό διαρκείας κόκκινο και ο δεύτερος πράσινο.

7. Μετά τη βαθμολόγηση των γραπτών και από τους δύο βαθμολογητές, ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου προβαίνει σε αποσφράγιση του βαθμού του πρώτου βαθμολογητή που είναι καλυμμένος με αδιαφανές επικάλυμμα (αυτοκόλλητο). Όταν διαπιστωθεί ότι η βαθμολογία των δύο βαθμολογητών για το ίδιο τετράδιο διαφέρει περισσότερο από δώδεκα (12) μονάδες, τότε καλεί τρίτο βαθμολογητή – αναβαθμολογητή από πίνακα που έχει ορίσει το Α.Σ.Ε.Π. για την αναβαθμολόγηση των γραπτών. Ο βαθμός που θέτει ο αναβαθμολογητής δεν μπορεί να είναι κατώτερος ούτε ανώτερος του κατώτερου και ανώτερου βαθμού, αντιστοίχως, που έχουν θέσει οι δύο βαθμολογητές. Ο βαθμός του αναβαθμολογητή καταργεί και υποκαθιστά τους δύο βαθμούς των βαθμολογητών.

8. Μετά το πέρας και της τυχόν αναβαθμολόγησης των γραπτών, ο πρόεδρος του Βαθμολογικού Κέντρου παραδίδει επί αποδείξει στην Κ.Ε.Δ. τα τετράδια του διαγωνισμού.

9. Όταν το μάθημα ή η δοκιμασία έχει εξετασθεί με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών η βαθμολόγηση γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα, ήτοι με απευθείας ανάγνωση και βαθμολόγηση του απαντητικού φύλλου του υποψηφίου ηλεκτρονικώς μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κ.Ε.Δ., απαντήσεις. Στην περίπτωση αυτή δύναται να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.

Άρθρο 22

Βαθμός μαθήματος ή δοκιμασίας, βαθμός εξέτασης, συνολικός βαθμός διαγωνισμού

1. Βαθμός μαθήματος ή δοκιμασίας

Βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο αριθμητικός βαθμός με τον οποίο εκφράζεται η αξιολόγηση συγκεκριμένου μαθήματος ή δοκιμασίας. Ο βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εξέτασης. Ειδικότερα:

α) Όταν οι απαντήσεις στα εξεταστέα θέματα του αυτού μαθήματος ή δοκιμασίας δίνονται σε ένα μόνο τετράδιο, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο βαθμολογητών ή ο βαθμός του αναβαθμολογητή.

β) Όταν οι απαντήσεις στα εξεταστέα θέματα του αυτού μαθήματος ή δοκιμασίας δίνονται σε διαφορετικά τετράδια, διότι το κάθε τετράδιο θα βαθμολογηθεί από διαφορετικούς βαθμολογητές, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο βαθμός που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο, με βάση τον αριθμό των ερωτημάτων κάθε τετραδίου, όταν τα ερωτήματα είναι ισοδύναμα. Αν τα ερωτήματα έχουν συντελεστές βαρύτητας, λαμβάνονται υπόψη και οι συντελεστές.

γ) Στην περίπτωση εξέτασης με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών, όταν για το ίδιο μάθημα ή τη δοκιμασία οι απαντήσεις δίνονται σε ένα απαντητικό φύλλο, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι το άθροισμα των βαθμών όλων των απαντήσεων ως προς το σύνολό τους και, εφόσον στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόζεται και αρνητική βαθμολόγηση, μετά από αφαίρεση της βαθμολογίας που αντιστοιχεί στις εσφαλμένες απαντήσεις.

δ) Όταν ορισμένα ερωτήματα του αυτού μαθήματος ή δοκιμασίας αναπτύσσονται σε τετράδιο και άλλα απαντώνται με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών σε απαντητικό φύλλο, βαθμός του μαθήματος ή της δοκιμασίας είναι ο βαθμός που προκύπτει από το σταθμισμένο μέσο όρο του βαθμού του τετραδίου και του βαθμού του απαντητικού φύλλου.

2. Βαθμός της εξέτασης

Βαθμός της εξέτασης είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών. Αν τα μαθήματα ή οι δοκιμασίες έχουν συντελεστή βαρύτητας, βαθμός της εξέτασης είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος ή δοκιμασίας. Η συνολική βαθμολογία εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

3. Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού

Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης προστιθεμένων και των τυχόν προσαυξήσεων του υποψηφίου.

Άρθρο 23

Εξέταση ειδικών γνώσεων

1. Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή εξέτασης ειδικών γνώσεων για τη διαπίστωση της απαιτούμενης εμπειρίας για την υπό πλήρωση θέση. Η εξέταση αυτή διεξάγεται παράλληλα με την εξέταση γνώσεων και τη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας και διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.

Η εξέταση ειδικών γνώσεων μπορεί να διεξάγεται από ειδικές τριμελείς τουλάχιστον επιτροπές, που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό τους. Στις επιτροπές αυτές μετέχει ένα (1) τουλάχιστον μέλος ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή τεχνικοί του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και, ελλείψει αυτών, τεχνικοί του ιδιωτικού τομέα. Με απόφαση του Προέδρου των ειδικών επιτροπών μπορούν να ορίζονται ειδικοί εισηγητές, γραμματείς με τους αναπληρωτές τους και βοηθοί γραμματείς με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του ΑΣΕΠ.

2. Η εξέταση ειδικών γνώσεων αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στην εξέταση ειδικών γνώσεων, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις.

3. Για το αποτέλεσμα της εξέτασης ειδικών γνώσεων, η ειδική επιτροπή, όταν υφίσταται, καταρτίζει σχετικό πρακτικό με παράθεση συνοπτικής αιτιολογίας για τους υποψηφίους για τους οποίους εισηγείται προς την Κ.Ε.Δ. τον αποκλεισμό τους και υποβάλλει τα συνολικά αποτελέσματα της εξέτασης στην Κ.Ε.Δ.

4. Η Κ.Ε.Δ., με βάση το αποτέλεσμα της εξέτασης, με αιτιολογημένη απόφασή της, αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν τις ειδικές γνώσεις που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

Άρθρο 24

Πίνακες βαθμολογίας του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού

1. Μόλις ολοκληρωθεί η βαθμολόγηση όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών του διαγωνισμού, καθώς και της τυχόν εξέτασης ειδικών γνώσεων, ακολουθεί, με μέριμνα της Κ.Ε.Δ. και με την εποπτεία ενός τουλάχιστον μέλους της που ορίζεται από τον πρόεδρο αυτής, η αποσφράγιση των καλυμμένων ονοματεπωνύμων των υποψηφίων από τα απαντητικά φύλλα ή τα τετράδια όλων των μαθημάτων ή δοκιμασιών. Οι μετά την αποσφράγιση ενέργειες για την κατάρτιση των ονομαστικών πινάκων βαθμολογίας γίνονται μηχανογραφικά με ευθύνη της Κ.Ε.Δ.

2. Αν υποψήφιος δεν προσήλθε στην εξέταση ορισμένου μαθήματος ή δοκιμασίας ή στην εξέταση ειδικών γνώσεων, ή για οποιαδήποτε αιτία αποκλείσθηκε από την εξέταση σε συγκεκριμένο μάθημα ή δοκιμασία ή κατά την αποχώρησή του από την αίθουσα εξετάσεων δεν παρέδωσε, όπως είχε υποχρέωση, απαντητικό φύλλο ή τετράδιο για το εξεταζόμενο μάθημα ή δοκιμασία, σε κάθε περίπτωση η ένδειξη ένα (1) επέχει θέση βαθμού για το συγκεκριμένο μάθημα ή δοκιμασία.

3. Με την προκήρυξη ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, τουλάχιστον 50 σε κλίμακα από 1-100, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και στα επιμέρους στοιχεία αυτής, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

4. Αν στον βαθμό εξέτασης κάθε μαθήματος ή δοκιμασίας ή/και στο συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης προκύπτει μη ακέραιος αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία.

Άρθρο 25

Πίνακες υποψηφίων προς υποβολή δικαιολογητικών

1. Με την ολοκλήρωση των γραπτών εξετάσεων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. οι πίνακες βαθμολογίας των υποψηφίων που συγκέντρωσαν την απαιτούμενη βαθμολογία βάσης κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν τη βαθμολογία βάσης εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.

2. Στη συνέχεια, όταν δεν προβλέπεται με την προκήρυξη η κατ’ εξαίρεση υποβολή δικαιολογητικών με την αίτηση συμμετοχής, το Α.Σ.Ε.Π., πριν από τη σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης, καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, με σχετική καταχώριση στον διαδικτυακό τόπο του, μόνο εκείνους τους υποψηφίους που έχουν συγκεντρώσει τη βαθμολογία της καθορισμένης βάσης και άνω και που βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων, φέρονται να προηγούνται στη σειρά κατάταξης του οικείου πίνακα και αντιστοιχούν σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον του συνόλου των θέσεων που προκηρύσσονται.

3. Για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων στους ως άνω πίνακες η συνολική βαθμολογία του γραπτού διαγωνισμού προσαυξάνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021, βάσει των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους στοιχείων. Για τον καθορισμό των καλούμενων υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη και οι προτιμήσεις θέσεων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι, οι τυχόν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και το κριτήριο της εντοπιότητας, όπου υφίσταται.

4. Αν κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών ο αριθμός των υποψηφίων που πρόκειται να συμπεριληφθούν στους προσωρινούς πίνακες δεν επαρκεί για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων, η ανωτέρω διαδικασία επαναλαμβάνεται για τους επόμενους κατά σειρά κατάταξης υποψηφίους και ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, προσδιορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π.

5. Υποψήφιος, ο οποίος προσκομίζει πλαστά δικαιολογητικά που επηρεάζουν την κατάταξή του στον πίνακα, πέραν τυχόν ποινικών κυρώσεων, αποβάλλεται από τη διαδικασία.

Άρθρο 26

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων

1. Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει με βάση τα δικαιολογητικά την ορθότητα των βαθμολογιών με τις προσαυξήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 12 του ν. 4765/2021 και καταρτίζει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων. Οι προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Σε αυτούς παρατίθενται τα στοιχεία και κριτήρια με βάση τα οποία καθορίσθηκε η σειρά κατάταξης των υποψηφίων. Η Κ.Ε.Δ. ελέγχει τα δικαιολογητικά όσων υποψηφίων είναι αναγκαίο για να συμπληρωθεί ο αριθμός που απαιτείται για την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων. Οι λοιποί υποψήφιοι κατατάσσονται βάσει των δηλωθέντων στην αίτησή τους στοιχείων.

2. Οι προσωρινοί πίνακες των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. καταρτίζονται κατά κατηγορία, κλάδο ή ειδικότητα και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, η δε κατάταξη είναι ενιαία για το σύνολο των υποψηφίων, υπαγομένων ή μη στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 13 του ν. 4765/2021. Για το Ε.Ε.Π. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης καταρτίζονται κατά γνωστικό αντικείμενο και κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας.

3. Στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης παρατίθενται οι προτιμήσεις των υποψηφίων, καθώς και τα στοιχεία, κριτήρια και ιδιότητες με βάση τα οποία καθορίστηκε η σειρά κατάταξης αυτών, με αναφορά της βαθμολογίας που αντιστοιχεί σε κάθε κριτήριο.

4. Επί τη βάσει των προσωρινών πινάκων κατάταξης συντάσσεται κατά κατηγορία και με αλφαβητική σειρά ο προσωρινός πίνακας διοριστέων/προσληπτέων υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει αριθμό διοριστέων/προσληπτέων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν. Στον πίνακα αυτόν παρατίθενται ανά υποψήφιο τα στοιχεία που αφορούν τουλάχιστον στον φορέα διορισμού, τον κλάδο/ειδικότητα, τον κωδικό θέσης, την τυχόν εντοπιότητα, την ένδειξη της ειδικής κατηγορίας στην οποία τυχόν υπάγεται ο υποψήφιος, καθώς και τη συνολική βαθμολογία αυτού. Η κατάταξη όλων των υποψηφίων (με ή χωρίς ειδική κατηγορία) είναι ενιαία και οι διοριστέοι των ειδικών κατηγοριών διατίθενται, κατά τη σειρά τους στον πίνακα κατάταξης του οικείου κλάδου κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα με βάση τη συνολική βαθμολογία τους, σε συνδυασμό με τις προτιμήσεις τους.

5. Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν την απαιτούμενη για την κατάταξή τους βαθμολογία βάσης στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, καθώς και όσοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού εμφανίζονται σε πίνακα απορριπτέων με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους και την αιτιολογία αποκλεισμού τους χωρίς τη δημοσιοποίηση προσωπικών τους δεδομένων.

6. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων καθώς και απορριπτέων υποψηφίων υπογράφονται από τον πρόεδρο της οικείας Κ.Ε.Δ. και τα μέλη αυτής.

7. Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Το Α.Σ.Ε.Π. εκδίδει δελτίο τύπου με το οποίο γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση, ενώ οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με σχετικό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Πλήρη πρόσβαση στα στοιχεία των λοιπών αναρτημένων πινάκων (κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων) έχουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι που μετείχαν στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία. Για το ευρύτερο κοινό επιτρέπεται η πρόσβαση με την επιφύλαξη της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

8. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4765/2021. Εάν απαιτηθεί η διενέργεια δημόσιας κλήρωσης, αυτή διεξάγεται μετά τη διενέργεια του αυτεπάγγελτου ελέγχου και την εξέταση των ενστάσεων, πριν από την έκδοση των οριστικών πινάκων κατάταξης.

Άρθρο 27

Ειδικές κατηγορίες υποψηφίων

1. Τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021, ορίζονται στο άρθρο 13 του ίδιου νόμου και υπολογίζονται στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε., κατά κλάδο και ειδικότητα, ως εξής: α) δεκαέξι τοις εκατό (16%) για πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων, β) δώδεκα τοις εκατό (12%) για γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών, γ) πέντε τοις εκατό (5%) για όσους έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο, καθώς και για τέκνα ατόμων με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, όπως διαπιστώνεται από τις υγειονομικές επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, ή τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), στην περίπτωση ατόμων με νοητική υστέρηση ή αυτισμό, δ) δύο τοις εκατό (2%) στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας και Κεντρικής Μακεδονίας, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για παλιννοστούντες Ποντίους ομογενείς και ομογενείς που αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2790/2000 (Α’ 24), εφόσον υπάρχουν και δηλώσουν ότι θα υπηρετήσουν στις περιοχές αυτές επί μία δεκαετία, ε) πέντε τοις χιλίοις (5‰) για Έλληνες υπηκόους που προέρχονται από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης, και είναι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Θράκης ή άλλου Δήμου της χώρας, στον οποίο έχουν μετεγγραφεί από Δήμο της Θράκης, στ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για τέκνα όσων έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση, κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α’ 115), τα τέκνα μελών των αντάρτικων ομάδων που έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982, εφόσον έχουν δωδεκάμηνη τουλάχιστον ευδόκιμη υπηρεσία στις ομάδες αυτές, η οποία βεβαιώνεται από τις επιτροπές του π.δ. 379/1983 (Α’ 136), τους επιζώντες συζύγους ή γονείς προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική δράση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974 και ζ) τέσσερα τοις χιλίοις (4‰) για τέκνα αναπήρων και τραυματιών πολέμου ή πολεμικών γεγονότων, όσων κατέστησαν ανίκανοι από τις κακουχίες της στράτευσης, εφόσον υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Ασφαλείας, τέκνα θυμάτων πολέμου και αναπήρων πολέμου άμαχου πληθυσμού, τέκνα αναπήρων ειρηνικής περιόδου, τέκνα και επιζώντες συζύγους των προσώπων που φονεύθηκαν ή εξαφανίστηκαν στα πολεμικά γεγονότα της Κύπρου των ετών 1964, 1967 και 1974.

2. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών για μεν την εφαρμογή της περίπτωσης δ’ γίνεται στο σύνολο των θέσεων που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες περιοχές, για δε την εφαρμογή των λοιπών περιπτώσεων γίνεται στο σύνολο των θέσεων κάθε προκήρυξης κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα.

3. Η κατανομή γίνεται σε πρώτη φάση με βάση τα ακριβή ποσοστά που αντιστοιχούν στο (16%), (12%), (5%), (2%), (5‰), (4‰) και (4‰) σε καθεμία από τις επτά ομάδες αντίστοιχα εκφρασμένα σε ακέραιο αριθμό, κατά κατηγορία (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) και κατά κλάδο/ειδικότητα.

4. Αν δεν καλυφθεί το σύνολο των ανωτέρω ποσοστών με την πρώτη κατανομή, το υπολειπόμενο διατίθεται στους κλάδους/ειδικότητες σε δεύτερη φάση, προτασσόμενων εκείνων των κλάδων/ειδικοτήτων στους οποίους η κάθε προστιθέμενη θέση δίνει τη μικρότερη αύξηση στο ποσοστό στο (16%), (12%), (5%), (2%), (5‰), (4‰) και (4‰) σε καθεμία από τις επτά ομάδες αντίστοιχα.

5. Αν περισσότεροι κλάδοι/ειδικότητες της ίδιας κατηγορίας έχουν το ίδιο αυξημένο ποσοστό, προτάσσεται ο πολυπληθέστερος από την προκήρυξη κλάδος/ειδικότητα κατά τη σειρά των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε., Δ.Ε.

6. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν τα ποσοστά των ειδικών κατηγοριών από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, κατά τη σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης, εφόσον έχουν συμπεριλάβει στις προτιμήσεις τους, τις θέσεις αυτές.

Άρθρο 28

Ενστάσεις

1. Κατά των προσωρινών πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών. Η προθεσμία αρχίζει από την επομένη της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. Η προθεσμία αυτή ορίζεται ρητά στην οικεία ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. και στη σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

2. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στην εξέταση γνώσεων, στη δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας καθώς και στην εξέταση ειδικών γνώσεων, δεν επιτρέπονται.

3. Για την παραδεκτή άσκηση της ένστασης, η οποία πρέπει να περιέχει συγκεκριμένους λόγους ακυρότητας κατά συγκεκριμένης πράξης ή παράλειψης, απαιτείται η πληρωμή του οριζόμενου στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021 παραβόλου. Η υποβολή της ως άνω ένστασης δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

4. Η άσκηση της ένστασης γίνεται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Α.Σ.Ε.Π., εκτός εάν με την προκήρυξη οριστεί η δυνατότητα άσκησής της με κατάθεση αυτής ή με αποστολή συστημένης επιστολής, απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π.

5. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δεν επιτρέπεται.

6. Μετά την ολοκλήρωση του κατ’ ένσταση ελέγχου, απόσπασμα της σχετικής απόφασης που αφορά τον ενιστάμενο κοινοποιείται σε αυτόν με ηλεκτρονικό τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με αποστολή συστημένης επιστολής.

Άρθρο 29

Δομημένη Συνέντευξη

1. Για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., απαιτείται και ατομική δομημένη συνέντευξη με τους υποψηφίους. Η διενέργεια δομημένης συνέντευξης για το Ε.Ε.Π. διεξάγεται από τριμελή ή πενταμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π, κατά τα αναφερόμενα στις παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 27 του ν. 4765/2021. Με τη δομημένη συνέντευξη κρίνονται η καταλληλότητα των υποψηφίων για την άσκηση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης, καθώς και η επικοινωνιακή τους ικανότητα. Η δομημένη συνέντευξη αφορά, ενδεικτικά, σε θέματα σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης σε συνάρτηση με το γνωστικό αντικείμενο, την εμπειρία, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και άλλες συναφείς δραστηριότητες και λοιπά προσόντα του υποψηφίου.

2. Το Α.Σ.Ε.Π., μετά από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζει αναμορφωμένους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και η ως άνω επιτροπή καλεί σε συνέντευξη τους υποψηφίους με τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά τη σειρά τους στον οικείο αναμορφωμένο προσωρινό πίνακα κατάταξης και σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον, εφόσον τέτοιος υφίσταται, από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων.

3. Η ατομική συνέντευξη για το Ε.Ε.Π. βαθμολογείται σε κλίμακα 1-100 μονάδων. Κάθε θεματική ενότητα της δομημένης συνέντευξης (επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο της θέσης και επαγγελματική εμπειρία) καθώς και η επικοινωνιακή ικανότητα, βαθμολογείται από κάθε μέλος της επιτροπής χωριστά, με ακέραιο βαθμό ή με προσέγγιση πρώτου δεκαδικού ψηφίου.

Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος σε κάθε θεματική ενότητα του κατωτέρω πίνακα από κάθε μέλος της επιτροπής, καθορίζεται ως εξής:

Κριτήρια μοριοδότησηςΣυνολική βαθμολογία

1. Επιστημονική κατάρτιση στο αντικείμενο της θέσηςέως 50 μονάδες

2. Επαγγελματική εμπειρίαέως 35 μονάδες

3. Επικοινωνιακή ικανότηταέως 15 μονάδες

Η μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από τον μέσο όρο των βαθμών των μελών της επιτροπής. Ο βαθμός της συνέντευξης πολλαπλασιαζόμενος με συντελεστή 0,35 προστίθεται στη βαθμολογία του υποψηφίου.

4. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 19-22 της υπ’ αρ. 87/10.08.2021 κανονιστικής απόφασης Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασίες επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια και πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων επί θητεία» (Β’ 3901).

Άρθρο 30

Οριστικοί πίνακες

1. Το Α.Σ.Ε.Π. εξετάζει τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά των προσωρινών πινάκων και διενεργεί αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και των δικαιολογητικών των υποψηφίων που περιλαμβάνονται στον προσωρινό πίνακα διοριστέων/προσληπτέων. Σε περίπτωση μεταβολών στην κατάταξη αυτών και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, διενεργεί τον αναγκαίο περαιτέρω αυτεπάγγελτο έλεγχο αιτήσεων και δικαιολογητικών υποψηφίων του προσωρινού πίνακα κατάταξης και μέχρι την κάλυψη των προκηρυσσόμενων θέσεων.

2. Μετά από τον αυτεπάγγελτο έλεγχο και την εξέταση των ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π., εκδίδονται οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων και απορριπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π., πλην των περιπτώσεων όπου προβλέπεται η διενέργεια συνέντευξης ή πρακτικής δοκιμασίας κατά το άρθρο 10 του ν. 4765/2021.

3. Ειδικά για την πλήρωση θέσεων Ε.Ε.Π., οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων εκδίδονται μετά την διενέργεια της συνέντευξης. Ενστάσεις κατά της βαθμολογίας στη συνέντευξη δεν επιτρέπονται.

4. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων καταρτίζονται από τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ή από τους αναμορφωμένους οριστικούς πίνακες κατάταξης, όπως αυτοί προκύπτουν μετά τη διενέργεια τυχόν πρακτικών δοκιμασιών του επόμενου άρθρου, με βάση τη σειρά κατάταξης που έχουν οι υποψήφιοι, συμπεριλαμβανομένων των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών, σε συνδυασμό με τη δήλωση προτίμησής τους. Οι πίνακες περιλαμβάνουν αριθμό διοριστέων/προσληπτέων που δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των θέσεων που προκηρύχθηκαν.

Άρθρο 31

Πρακτικές δοκιμασίες

1. Κατόπιν αιτήματος του φορέα και έγκρισης του Α.Σ.Ε.Π., είναι δυνατή η διεξαγωγή πρακτικών δοκιμασιών για τη διακρίβωση της καταλληλότητας των προσόντων των υποψηφίων. Οι πρακτικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν ιδίως τεστ προσομοίωσης στο αντικείμενο απασχόλησης της θέσης, αθλητικές δοκιμασίες, δοκιμασίες ορθοφωνίας ή ψυχομετρικά τεστ.

2. Οι πρακτικές δοκιμασίες μπορούν να διεξάγονται από ειδικές τριμελείς τουλάχιστον επιτροπές, που συγκροτούνται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρό τους. Στις επιτροπές αυτές μετέχει ένα (1) τουλάχιστον μέλος ή πρώην μέλος του Α.Σ.Ε.Π., ένας (1) τουλάχιστον εκπρόσωπος του φορέα και κρατικοί λειτουργοί ή υπάλληλοι ή τεχνικοί του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη επιστημονική εξειδίκευση και, ελλείψει αυτών, τεχνικοί του ιδιωτικού τομέα. Με απόφαση του Προέδρου των ειδικών επιτροπών μπορούν να ορίζονται ειδικοί εισηγητές, γραμματείς με τους αναπληρωτές τους και βοηθοί γραμματείς με τους αναπληρωτές τους, από υπαλλήλους του ΑΣΕΠ.

2. Η Κ.Ε.Δ. καλεί σε πρακτική δοκιμασία τους υποψηφίους με τη μεγαλύτερη βαθμολογία κατά τη σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης και σε αριθμό διπλάσιο τουλάχιστον, εφόσον τέτοιος υφίσταται, από τον αριθμό των προς πλήρωση θέσεων. Για τον καθορισμό των καλούμενων υποψηφίων λαμβάνονται συνδυαστικά υπόψη και οι προτιμήσεις θέσεων που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι, οι τυχόν ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, καθώς και το κριτήριο της εντοπιότητας, όπου υφίσταται.

3. Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την κλήση τους σε πρακτική δοκιμασία, τον τόπο και χρόνο διεξαγωγής αυτής, καθώς και για τη σχετική διαδικασία, σύμφωνα με τα κατωτέρω, με ανακοίνωση της Κ.Ε.Δ. που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας.

4. Για τυχόν αναβολή της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας για το σύνολο των υποψηφίων ή μέρος αυτών εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 11 της παρούσας. Αναβολή της διενέργειας της πρακτικής δοκιμασίας για μεμονωμένο υποψήφιο δεν επιτρέπεται.

5. Η διαδικασία διενέργειας των πρακτικών δοκιμασιών καθορίζεται από την Κ.Ε.Δ. ή, σε περίπτωση διεξαγωγής τους από ειδική επιτροπή, η διαδικασία καθορίζεται από την επιτροπή αυτή και γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη της εκάστοτε δοκιμασίας.

7. Πρακτική δοκιμασία που διεξάγεται με προφορική εξέταση μπορεί, με κατάλληλη οργάνωσή της από την Κ.Ε.Δ., να γίνεται χωρίς εμφάνιση των εξεταζομένων ενώπιον των εξεταστών-βαθμολογητών, δηλαδή χωρίς οπτική επαφή τους με αυτούς και χωρίς οι εξεταστές-βαθμολογητές να γνωρίζουν τα ονοματεπώνυμα των εξεταζομένων, για αντικειμενικότερη αξιολόγηση. Προς τούτο, το ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου αντικαθίσταται με κωδικό αριθμό. Οι εξεταστές-βαθμολογητές βαθμολογούν τον υποψήφιο βάσει του κωδικού αριθμού, χωρίς να γνωρίζουν σε ποιον υποψήφιο αντιστοιχεί ο κωδικός αυτός αριθμός. Μπορεί, επίσης, οι ερωτήσεις ή τα θέματα της προφορικής εξέτασης να δίνονται στους υποψηφίους μέσω ηλεκτρονικής ή άλλης κατάλληλης συσκευής ήχου και οι απαντήσεις των υποψηφίων να εγγράφονται με χρήση μαγνητοφώνου ή άλλου (ηλεκτρονικού) τρόπου εγγραφής, σε κατάλληλο μέσο (π.χ. δίσκος εγγραφής ή άλλο), το οποίο σφραγίζεται από τους επιτηρητές και τον υπεύθυνο της αίθουσας και με καλυμμένο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου αποστέλλεται στο Βαθμολογικό Κέντρο για βαθμολόγηση.

8. Η πρακτική δοκιμασία αξιολογείται ως επιτυχής ή μη επιτυχής. Αν ο υποψήφιος αποτύχει στην πρακτική δοκιμασία, διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης για τις συγκεκριμένες θέσεις. Ενστάσεις κατά του αποτελέσματος της πρακτικής δοκιμασίας δεν επιτρέπονται.

9. Για το αποτέλεσμα της εκάστοτε πρακτικής δοκιμασίας, η ειδική επιτροπή, όταν υφίσταται, καταρτίζει σχετικό πρακτικό με παράθεση συνοπτικής αιτιολογίας για τους υποψηφίους για τους οποίους εισηγείται προς την Κ.Ε.Δ. τον αποκλεισμό τους και υποβάλλει τα συνολικά αποτελέσματα της δοκιμασίας στην Κ.Ε.Δ.

10. Η Κ.Ε.Δ., με βάση το αποτέλεσμα της δοκιμασίας, με αιτιολογημένη απόφασή της, αποκλείει τους υποψηφίους που δεν έχουν την απαιτούμενη καταλληλότητα/ικανότητα ή/και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τις προς πλήρωση θέσεις.

Στην περίπτωση αυτή, καλεί σε εξέταση τους επόμενους κατά τη σειρά του πίνακα κατάταξης υποψηφίους, ώστε να καλύπτεται πλήρως ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων. Η Κ.Ε.Δ., όταν αποκλείει υποψηφίους από το διορισμό, εντάσσει στον πίνακα διοριστέων τους επόμενους κατά σειρά κατάταξης, για τους οποίους το αποτέλεσμα της εξέτασης είναι θετικό, μέχρι να καλυφθεί ο αριθμός των προς πλήρωση θέσεων.

11. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και στην περίπτωση πρακτικής δοκιμασίας που διενεργείται στο πλαίσιο διαδικασιών επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (σειρά προτεραιότητας).

Άρθρο 32

Κύρωση και δημοσίευση πινάκων

1. Μετά την κατάρτιση των οριστικών ή των αναμορφωμένων οριστικών πινάκων (κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων) του άρθρου 30 της παρούσας, το Α.Σ.Ε.Π., εφόσον δεν προκύπτει θέμα άλλης ενέργειάς του, προβαίνει στην κύρωση των πινάκων διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων, άλλως, ενεργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο.

2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραλείψεων ή πλημμελειών, είτε αυτές οφείλονται σε παράβαση νόμου ή κανονιστικών διατάξεων είτε σε άλλο λόγο, εφόσον αυτές επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, το Α.Σ.Ε.Π. είτε προβαίνει το ίδιο στην αναγκαία συμπλήρωση ή διόρθωση είτε αναθέτει στην Κ.Ε.Δ. τις σχετικές ενέργειες. Για τους ανωτέρω λόγους, το Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αποφασίσει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, ολικώς ή μερικώς.

3. Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, διοριστέων/προσληπτέων και απορριπτέων υποψηφίων καταχωρίζονται στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. εφαρμοζομένης αναλόγως της παραγράφου 7 του άρθρου 26 της παρούσας, πλην των περιπτώσεων για τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια πρόσθετων διαγωνιστικών διαδικασιών της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4765/2021, όπου αναρτώνται οι αναμορφωμένοι οριστικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

4. Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων/προσληπτέων αναρτώνται και στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και αποστέλλονται για δημοσίευση στο Τεύχος Τρίτο (Γ’ ) της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Τόσο αυτοί όσο και οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων του επόμενου διαγωνισμού για τους ίδιους κλάδους και ειδικότητες και, σε κάθε περίπτωση, όχι για διάστημα πέραν των τριών (3) ετών.

Άρθρο 33

Αιτήσεις θεραπείας

1. Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. την προβλεπόμενη από την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) αίτηση θεραπείας, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την επομένη της δημοσίευσης των πινάκων διοριστέων/προσληπτέων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αίτηση θεραπείας εντός της ως άνω προθεσμίας, αρχομένης από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης, μπορεί να υποβάλει και ο υποψήφιος που θίγεται κατόπιν αποδοχής αίτησης θεραπείας άλλου υποψηφίου. Η υποβολή αίτησης θεραπείας, η οποία εξετάζεται από το Τμήμα ή το μονομελές όργανο που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση, δεν αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της άσκησης ένδικου βοηθήματος.

2. Οι αιτήσεις θεραπείας υποβάλλονται με κατάθεση αυτών ή με αποστολή συστημένης επιστολής ή όποιον άλλον τρόπο ορίζεται στην προκήρυξη απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. Μετά την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας, απόσπασμα της σχετικής απόφασης που αφορά τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους κοινοποιείται σε αυτούς με ηλεκτρονικό τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με αποστολή επιστολής.

Άρθρο 34

Αναπληρώσεις

1. Σε περίπτωση κωλύματος διορισμού, ή μη γνησιότητας δικαιολογητικών διορισμού, ή μη αποδοχής του διορισμού, ή παραίτησης ή θανάτου υποψηφίου, οι φορείς στους οποίους διατίθενται υποψήφιοι για διορισμό, υποχρεούνται να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό αμελλητί στο Α.Σ.Ε.Π. Για την πλήρωση κενών θέσεων, το Α.Σ.Ε.Π. διαθέτει για διορισμό τον πρώτο κατά σειρά από τους υποψηφίους που δεν έχουν διατεθεί, ο οποίος έχει διαλάβει στη δήλωση προτίμησής του τον συγκεκριμένο φορέα και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος που διατίθεται για διορισμό διαγράφεται από τους πίνακες κατάταξης και διοριστέων/προσληπτέων, ανεξάρτητα αν αποδεχθεί ή όχι τον διορισμό του, ή κωλυθεί ο διορισμός του λόγω έλλειψης νόμιμης προϋπόθεσης. Η κατά τα ως άνω αναπλήρωση υποψηφίων αναρτάται στο πρόγραμμα «Διαύγεια» και δεν απαιτείται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως συμπληρωματικού πίνακα διοριστέων/προσληπτέων.

2. Δεν γίνεται δεκτό το αίτημα του φορέα για αντικατάσταση αναπλήρωση που υποβάλλεται μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των οριστικών πινάκων διοριστέων του επόμενου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, κατά το μέρος που το αίτημα αφορά σε κάλυψη θέσεων για τους ίδιους κλάδους/ειδικότητες και, σε κάθε περίπτωση, μετά τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

3. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον αναγκαίο αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων που δεν έχουν διατεθεί και έπονται στη σειρά του οικείου πίνακα κατάταξης και μέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων, συνεπεία αιτήματος αντικατάστασης-αναπλήρωσης. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι αυτοί δεν είχαν κληθεί και δεν είχαν προσκομίσει δικαιολογητικά, το Α.Σ.Ε.Π. τους καλεί προς υποβολή δικαιολογητικών εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 4765/2021, με σχετική ανάρτηση στον διαδικτυακό του τόπο. Σε κάθε περίπτωση οι υποψήφιοι ενημερώνονται και με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο ή στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο. Αν από τον ανωτέρω αυτεπάγγελτο έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον οικείο πίνακα κατάταξης είτε διότι διαγράφεται είτε διότι τίθεται σε σειρά κατώτερη εκείνης που είχε ήδη, δύναται αυτός να ασκήσει ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. αίτηση θεραπείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 33 της παρούσας, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης με ηλεκτρονικό τρόπο ή, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, με αποστολή συστημένης επιστολής.

Άρθρο 35

Εφαρμογή του συστήματος των γενικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. Το μέρος της διαδικασίας του γραπτού διαγωνισμού μετά την κατάρτιση του αρχείου των υποψηφίων ως και την κατάρτιση του αρχείου της βαθμολογίας στη γραπτή εξέταση αυτών, μπορεί να γίνεται με εφαρμογή του συστήματος των εισαγωγικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως εκάστοτε ισχύει.

2. Τα αρμόδια για την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος όργανα τελούν υπό τις οδηγίες του Α.Σ.Ε.Π και της Κ.Ε.Δ.

3. Όπου κατά την εφαρμογή του ανωτέρω συστήματος απαιτείται έκδοση απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, αυτή εκδίδεται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.

4. Θέση Κεντρικής Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων επέχει η Κ.Ε.Δ.

5. ‘Όπου κατά την εφαρμογή του συστήματος των γενικών εξετάσεων προβλέπεται η συγκρότηση επιτροπών, αυτές είναι τριμελείς, με εξαίρεση τις επιτροπές Βαθμολογικών κέντρων και τις ομάδες βαθμολογητών και αναβαθμολογητών. Στον αριθμό των μελών δεν περιλαμβάνονται ο γραμματέας και οι βοηθοί γραμματείς. Στην επιτροπή οργάνωσης εξετάσεων μπορεί να μετέχει επί πλέον και υπάλληλος του Α.Σ.Ε.Π. ή του Υπουργείου Εσωτερικών ή και ένα μέλος του Α.Σ.Ε.Π.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 36

Συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό

1. Όταν προκηρύσσεται πλήρωση θέσεων με γραπτό διαγωνισμό, μπορεί να συμμετέχουν και υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, δηλαδή υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής, τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς ή με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα και επομένως δεν είναι δυνατή η υποβολή τους σε γραπτή δοκιμασία. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται με ειδικούς τρόπους, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.

2. Προκειμένου οι ανωτέρω υποψήφιοι να υποβληθούν σε ειδικό τρόπο εξέτασης, απαιτείται να ζητήσουν την υποβολή τους σε ειδική εξέταση με την αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία πλήρωσης θέσεων με γραπτό διαγωνισμό. Προς τούτο πρέπει στο οικείο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης, να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης με τον οποίο επιθυμούν να εξετασθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 37 της παρούσας και να υποβάλουν με την αίτηση συμμετοχής τους γνωματεύσεις: α) Παθολόγου ή Γενικού Ιατρού και β) Ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, από τις οποίες να προκύπτει η συγκεκριμένη κατά περίπτωση πάθηση ή βλάβη και η συνεπεία αυτής αδυναμία συμμετοχής σε γραπτή δοκιμασία και να πιστοποιείται η φυσική καταλληλότητα του υποψηφίου να ασκήσει τα καθήκοντα της θέσης για την κατάληψη της οποίας πρόκειται να διαγωνισθεί. Οι υποψήφιοι που πάσχουν από δυσλεξία πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν ειδική διαγνωστική έκθεση Δημοσίου Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου ή Σταθμού από την οποία να προκύπτει ότι η επίδοσή τους στα μαθήματα ή τις δοκιμασίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί με γραπτές εξετάσεις.

Άρθρο 37

Χρόνος και τρόπος εξέτασης

1. Οι υποψήφιοι με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων εξετάζονται κατά τον ίδιο χρόνο, στα ίδια θέματα και με το ίδιο πρόγραμμα, με το οποίο διενεργούνται οι εξετάσεις των λοιπών υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού, αλλά σε ειδικώς καθορισμένο γι’ αυτούς εξεταστικό κέντρο, ένα ή περισσότερα.

2. Οι ανωτέρω υποψήφιοι εξετάζονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους εξέτασης ή με συνδυασμό αυτών:

α) Με γραπτή εξέταση με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή: στην εξέταση αυτή υποβάλλονται οι υποψήφιοι με οποιαδήποτε πάθηση ή βλάβη που δεν επιτρέπει τη φυσική χρήση γραφής.

β) Με προφορική εξέταση: στην εξέταση αυτή υποβάλλονται οι υποψήφιοι που είναι τυφλοί, αμβλύωπες, κωφοί, βαρήκοοι, δυσλεξικοί, καθώς και υποψήφιοι με νευρολογικά και ορθοπεδικά προβλήματα ή άλλα προβλήματα που δεν τους επιτρέπουν να εκφράζονται γραπτώς και

γ) Με χρήση νοηματικής: στην εξέταση αυτή υποβάλλονται οι υποψήφιοι που είναι κωφοί, βαρήκοοι ή οι υποψήφιοι με λοιπές παθήσεις που έχουν ως κύρια γλώσσα επικοινωνίας τους την ελληνική νοηματική γλώσσα. Οι υποψήφιοι αυτοί εξετάζονται προφορικά με τη χρήση διερμηνέα νοηματικής.

Η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 38 της παρούσας, μπορεί να αποφασίζει, ανάλογα με την πάθηση, την εξέταση και με τους δύο τρόπους, προφορικώς και γραπτώς, με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με χρήση νοηματικής. Τυχόν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατό να υπαχθούν στους ανωτέρω καθοριζόμενους τρόπους εξέτασης, διότι απαιτούν ειδικώς εξατομικευμένο τρόπο, αυτός καθορίζεται από την Ειδική Επιτροπή και, στις περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο, μετά από γνώμη της Μονάδας Ειδικής και Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εφόσον οι συγκεκριμένες συνθήκες το επιτρέπουν.

3. Η διάρκεια του χρόνου εξέτασης μπορεί κατά την κρίση της Ειδικής Επιτροπής να προσαρμόζεται στις ειδικές συνθήκες των υποψηφίων με παράτασή της έως και το 50% του καθορισμένου χρόνου.

Άρθρο 38

Ειδική Επιτροπή

1. Για τη διενέργεια της εξέτασης των υποψηφίων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, ο Πρόεδρος του Α.Σ.Ε.Π. συγκροτεί Ειδική Επιτροπή, τριμελή ή πενταμελή, η οποία τελεί υπό την εποπτεία της Κ.Ε.Δ. και έχει την ευθύνη της έγκρισης για ειδική εξέταση και της οργάνωσης της εξέτασης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του γραπτού διαγωνισμού. Η Ειδική Επιτροπή αποτελείται από ένα τουλάχιστον μέλος του Α.Σ.Ε.Π., που ορίζεται Πρόεδρος, και από τακτικούς υπαλλήλους του δημόσιου τομέα που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία.

2. Η Ειδική Επιτροπή: α) Ενημερώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Α.Σ.Ε.Π. για τις αιτήσεις των υποψηφίων που ζητούν υπαγωγή τους σε ειδικό τρόπο εξέτασης και εξετάζει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον σκοπό αυτόν. β) Καθορίζει με απόφασή της τους υποψηφίους που δικαιούνται να εξετασθούν με ειδικό τρόπο, καθώς και τον τρόπο εξέτασης κάθε υποψηφίου και αποκλείει από την εξέταση τους λοιπούς. γ) Φροντίζει για τον εξοπλισμό των αιθουσών με τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέσα για τη διενέργεια της ειδικής εξέτασης. δ) Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη για την προετοιμασία και διενέργεια της εξέτασης.

3. Οι υποψήφιοι που αποκλείονται, ειδοποιούνται εγκαίρως και πάντως πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα διενέργειας του γραπτού διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, με φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Α.Σ.Ε.Π., τους γνωστοποιείται και το εξεταστικό κέντρο στο οποίο μπορούν να εξετασθούν μαζί με τους λοιπούς υποψηφίους του γραπτού διαγωνισμού.

Άρθρο 39

Διενέργεια της Ειδικής εξέτασης – Βαθμολόγηση

1. Όταν η εξέταση γίνεται προφορικώς, εφαρμόζονται αναλόγως όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 31 της παρούσας.

2. Όταν η εξέταση γίνεται με χρήση νοηματικής, η κατά την ανωτέρω παράγραφο 1 προφορική εξέταση γίνεται με τη βοήθεια διερμηνέα νοηματικής.

3. Όταν η εξέταση γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αυτή διενεργείται κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην οικεία προκήρυξη διατάξεων.

4. Όταν η εξέταση γίνεται με άλλο ειδικώς εξατομικευμένο για συγκεκριμένο υποψήφιο τρόπο, η Ειδική Επιτροπή μπορεί να καθορίζει τρόπο αποτύπωσης της επίδοσης του υποψηφίου, προκειμένου να είναι δυνατή η βαθμολόγηση από τους βαθμολογητές του οικείου Βαθμολογικού Κέντρου, με διαφύλαξη κατά το δυνατόν του απορρήτου του ονοματεπωνύμου του υποψηφίου.

Άρθρο 40

Λοιπές διατάξεις

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικώς με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Άρθρο 41

Λοιπές ρυθμίσεις

1. Ο τρόπος απόδειξης των προσόντων, κριτηρίων και ιδιοτήτων καθορίζεται με τα πάγια μέρη που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021. Μέχρι την έκδοση αυτών, ο τρόπος απόδειξης καθορίζεται στην οικεία προκήρυξη.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται η υπ’ αρ. 42948/10.12.2003 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β’ 1854).

3. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Το ΦΕΚ