: Πόσοι και πού θα προσληφθούν – Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι και τη Δευτέρα, 7 Ιουνίου  για την προκήρυξη 2Ε/2021, του .

33 μόνιμοι υπάλληλοι θα σε ερευνητικά κέντρα της χώρας καθώς και στο υπουργείο Ανάπτυξης.

– Αναλυτικά οι φορείς:

-Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών – Ε.Ι.Ε.

-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης – ΑΘΗΝΑ
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας – Ι.Τ.Ε. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Η προκήρυξη  κάνει δεκτούς 205 διαφορετικού τίτλους σπουδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:

1. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (Ε.Ι.Ε.)
• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10001, θα παρέχει υποστήριξη στην υποδομή Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού

Ιδρύματος Ερευνών. Οι αρμοδιότητες του περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των φασματογράφων NMR, τη συντήρηση, τις μικρές επισκευές και τροποποιήσεις, την κατάλληλη προμήθεια και πλήρωση των μαγνητών με κρυογονικά υγρά, την υποστήριξη του προσωπικού του Ινστιτούτου και των εκπαιδευομένων φοιτητών του στη λήψη φασμάτων και την οργάνωση και εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών, θα επικοινωνεί επίσης με τους προμηθευτές, όταν χρειάζεται, για να οργανώσει και να συντονίσει τις επισκευές που
παρέχονται από εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών. Επιπλέον, στις αρμοδιότητες του περιλαμβάνεται η ανάπτυξη πρωτοκόλλων για εφαρμογές NMR βιολογικού ενδιαφέροντος (βιομοριακό NMR, NMR based metabolomics).

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10002, θα παρέχει υποστήριξη στις σύγχρονες υποδομές Κυτταρομετρίας Ροής/Κυτταροδιαχωρισμού (FACS) και/ή Μικροσκοπίας και/ή Αλληλούχισης Νέας Γενιάς (NGS) του Ινστιτούτου Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι αρμοδιότητές του/ της περιλαμβάνουν τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των ανωτέρω υποδομών, τη συντήρηση και την κατάλληλη προμήθεια λειτουργικών αναλωσίμων, την υποστήριξη του προσωπικού του Ινστιτούτου και των εκπαιδευομένων φοιτητών του στη διεξαγωγή των πειραματικών διαδικασιών και μετρήσεων και την οργάνωση και εκτέλεση παροχής υπηρεσιών.

• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10003, θα αναλάβει την οικονομική υποστήριξη του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής διαχείρισης έργων του, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του/της ανατεθεί από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, συναφή με την επιστημονική του/της ειδικότητα και επάρκεια, για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου.

• ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10004, θα απασχοληθεί στην υποστήριξη των ερευνητών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Ι.Ι.Ε.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην προετοιμασία προτάσεων/αιτήσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και άλλων έργων του Ι.Ι.Ε. από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής, στην παρακολούθηση των διαφορετικών πηγών χρηματοδότησης του ΙΙΕ και υποστήριξη της διαχείρισης, υλοποίησης, ελέγχου και προβολής των χρηματοδοτούμενων έργων, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Διοίκηση του Ι.Ι.Ε. με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης του Ινστιτούτου. Επίσης θα απασχοληθεί και σε κάθε άλλη αρμοδιότητα, συναφή με την επιστημονική του/της ειδικότητα και επάρκεια, που θα του/της ανατεθεί από τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία του Ινστιτούτου.

• ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10005, θα απασχοληθεί στο σχεδιασμό και συντονισμό εργασιών, έργων και μελετών που αφορούν στη συντήρηση, αναβάθμιση ή/και επέκταση των κτιριακών και μηχανολογικών υποδομών του Ιδρύματος, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των υποδομών συμπεριλαμβανομένων και εργαστηριακών υποδομών στην επίβλεψη των
υπό εξέλιξη τεχνικών εργασιών και διαμόρφωση εισηγήσεων επί των αναγκών για έργα και εργασίες συντήρησης
και αναβάθμισης των υποδομών του κτιρίου του Ιδρύματος, καθώς και της λοιπής ακίνητης περιουσίας του
Ιδρύματος, στην κατάρτιση τεχνο-οικονομικών μελετών μηχανικού και τεχνικών προδιαγραφών για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων και την υλοποίηση έργων.

Προμετρήσεις ποσοτήτων δομικών και άλλων υλικών για την κατάρτιση προϋπολογισμού τεχνικών έργων και επιμετρήσεις κατά την επίβλεψη τεχνικών έργων. Επίσης θα απασχοληθεί και σε κάθε άλλη αρμοδιότητα, συναφή με την επιστημονική του/της ειδικότητα και επάρκεια, που θα του/της ανατεθεί από τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10006, θα απασχοληθεί στη διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων του ιδρύματος και παροχή υποστήριξης στους χρήστες τους, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και αποκατάστασης ορθής λειτουργίας Servers, Η/Υ και περιφερειακών μονάδων καθώς και στην εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Στις αρμοδιότητες περιλαμβάνεται και ο σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και διαδικτυακών υπηρεσιών καθώς και η καταγραφή των λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών συστημάτων και εφαρμογών. Επίσης θα απασχοληθεί και σε κάθε άλλη αρμοδιότητα, συναφή με την επιστημονική του/της ειδικότητα και επάρκεια, που θα του/της ανατεθεί από τα αρμόδια Όργανα Διοίκησης για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας Υποστήριξης.

Ο/Η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί για την πλήρωση της θέσης Ε.Ε.Τ.Π. με κωδ. 10007, θα παρέχει επιστημονική υποστήριξη για την προβολή και προώθηση του έργου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω κυρίως του διαδικτύου και ψηφιακών ή άλλων μέσων επικοινωνίας. Επίσης θα απασχοληθεί και σε

Αναλυτικά το