Νέα προκήρυξη εξέδωσε το , για προσλήψεις προσωπικού στο υπουργείο Εξωτερικών με ειδικές διαδικασίες.

Συγκεκριμένα με την νέα του προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής πέντε (5) κενών οργανικών θέσεων του Κλάδου Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εξωτερικών, στις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο

2. Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής

3. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Ρωσίας

4. Θέματα σχέσεων Ελλάδας-Κίνας

5. Επικοινωνιολόγος

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει: α) Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Όσοι αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση δεν μπορούν να διορισθούν πριν από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την πολιτογράφησή τους. β) Να έχουν συμπληρώσει το τριακοστό δεύτερο (32ο) έτος της ηλικίας.

Για τη συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας ως ημέρα γεννήσεως θεωρείται η 1η Ιανουαρίου. Η ηλικία αποδεικνύεται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και, σε περίπτωση αμφισβήτησης από ληξιαρχική πράξη γέννησης, που έχει συνταχθεί μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από τη γέννηση. Εάν δεν υπάρχει τέτοια πράξη, η ηλικία αποδεικνύεται από τα μητρώα αρρένων για τους άνδρες και από το γενικό μητρώο δημοτών (δημοτολόγιο) για τις γυναίκες. Εάν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στο οικείο μητρώο, επικρατεί η πρώτη εγγραφή. Βεβαίωση της ηλικίας ή διόρθωση της εγγραφής, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δε λαμβάνεται υπόψη.

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία. δ) Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.

Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης να μην υφίσταται εναντίον τους εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα.

Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, π.δ. αίρει και το κώλυμα αυτό. στ) Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.

Να μην έχουν απολυθεί οριστικά για πειθαρχικό λόγο από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. ή δημόσιας επιχείρησης ή οργανισμού κοινής ωφέλειας. η) Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης του κλάδου των Εμπειρογνωμόνων.

Οι υπό διορισμό υπάλληλοι δεν πρέπει να πάσχουν από σοβαρά καρδιοαγγειακά ή σοβαρά αναπνευστικά ή νεφρολογικά ή μεταδοτικά νοσήματα ή σοβαρά νοσήματα του νευρικού συστήματος.

Επίσης πρέπει να διαθέτουν: Α) Βασικό τίτλο σπουδών:

α) Για την ειδικότητα «Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο»: Πτυχίο Πανεπιστημίου ηλεκτρονικών ή ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή πληροφορικής, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,

β) Για την ειδικότητα «Οικονομολόγος με γνώσεις Στατιστικής»: Πτυχίο Πανεπιστημίου Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Στατιστικής, Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής

γ) Για την ειδικότητα «Θέματα σχέσεων Ελλάδας – Ρωσίας»: Πτυχίο Νομικής ή Πολιτικών Επιστημών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής,

δ) Για την ειδικότητα «Θέματα σχέσεων Ελλάδας – Κίνας»: Πτυχίο Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ε) Για την ειδικότητα «Επικοινωνιολόγος»: Πτυχίο Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. ή συναφές πτυχίο Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Β) Επιστημονική εξειδίκευση: διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής, στο γνωστικό αντικείμενο των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Πενταετή τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης των προκηρυσσόμενων θέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση στην παράγραφο Γ΄ ή τριετή επαγγελματική εμπειρία στον τομέα ειδίκευσης, εφόσον διαθέτουν διδακτορικό δίπλωμα και Δ) Άριστη γνώση της αγγλικής για όλες τις ειδικότητες και επαρκή γνώση της ρωσικής γλώσσας για την ειδικότητα υπό 3. παραπάνω (Θέματα Σχέσεων Ελλάδας -Ρωσίας) καθώς και επαρκή γνώση της κινεζικής γλώσσας για την ειδικότητα υπό 4. παραπάνω (Θέματα σχέσεων Ελλάδας – Κίνας)

Οι προϋποθέσεις διορισμού των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών πρέπει να συντρέχουν τόσο κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής απαιτείται η αποστολή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής πέντε (5) Εμπειρογνωμόνων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 208, τηλ.: 210- 3681139) αίτησης συμμετοχής σε ειδικό έντυπο εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Η εμπρόθεσμη ταχυδρομική αποστολή αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις. 2. Με την αίτηση συμμετοχής συνυποβάλλονται: α) πρόσφατη φωτογραφία (διαβατηρίου ή ταυτότητας) με αναγραφή του ονοματεπωνύμου και υπογραφή στο πίσω μέρος αυτής. β) ευκρινές φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών, όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου, σε περίπτωση δε που από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης προσκομίζεται και πιστοποιητικό γέννησης. γ) ευκρινές φωτοαντίγραφο του πτυχίου και των υπολοίπων απαιτουμένων από την προκήρυξη τίτλων σπουδών, διπλωμάτων ή πιστοποιητικών (μεταπτυχιακό δίπλωμα, πτυχία ξένων γλωσσών κ.λπ.). δ) αποδεικτικά της επαγγελματικής εμπειρίας στον τομέα ειδίκευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο

Ο υποψήφιος πρέπει να επισυνάπτει στην αίτηση όλα τα απαιτούμενα από την προκήρυξη πιστοποιητικά ή τίτλους σε πρωτότυπα ή ευκρινή αντίγραφα. Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται την αίτηση συμμετοχής από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών (http://www.mfa.gr/dinatotites-epagge lmatikisstadiodromias-sto-ypex/klados-empei rognomonon). Οι υπάλληλοι του κλάδου Εμπειρογνωμόνων δύνανται να μετατίθενται σε θέσεις αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 107 παράγραφος 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών). Αδικαιολόγητη άρνηση μεταβάσης στη θέση τοποθέτησης συνιστά λόγο οριστικής παύσης του υπαλλήλου από την υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 81 παράγραφος 2 στοιχείο α ‘ και παράγραφος 3 εδ. β’ στοιχείο α΄ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών).

Για την απόδειξη της συνδρομής των αναφερομένων προσόντων, οι υποψήφιοι, που θα περιληφθούν στον πίνακα επιτυχόντων, υποχρεούνται να προσκομίσουν στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσιοποίηση του Πίνακα Επιτυχόντος τα εξής δικαιολογητικά: α) δύο (2) γνωματεύσεις (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με τις οποίες πιστοποιείται η υγεία τους. β) υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α΄ 75) περί (μη) παραπομπής σε δίκη και περί (μη) άσκησης ποινικής δίωξης.

Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ανωτέρω προθεσμίας ο διορισμός δεν πραγματοποιείται, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον οικείο πίνακα και καλείται για αναπλήρωση ο αμέσως επόμενος.

Η ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης προβαίνει σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση των κατωτέρω πιστοποιητικών του επιτυχόντος υποψηφίου: α) αντίγραφο (ή απόσπασμα) ληξιαρχικής πράξης γέννησης, β) πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο εγγραφής, γ) πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο και δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση. Περίληψη της απόφασης αυτής θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Υπουργείου Εξωτερικών σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών, πανελλαδικής κυκλοφορίας.