: Τον Ιούνιο ο διαγωνισμός για 1.600 ΑμεΑ

Νέα μεγάλη προκήρυξη για 1.600 μόνιμους υπαλλήλους ετοιμάζει το .

Θα – κυρίως δήμους, υπουργεία και εποπτευόμενους φορείς τους. Οι νέες θέσεις εργασίας αφορούν ειδικές κατηγορίες που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 2643/1998.

Στην προκήρυξη συμμετέχουν υποψήφιοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ). Υπενθυμίζεται ότι παλαιότερα οι εν λόγω προκηρύξεις εκδίδονταν από τον ΟΑΕΔ, αλλά για πρώτη φορά η συγκεκριμένη προκήρυξη θα βγει από το .

Σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπουο νέος διαγωνισμός αναμένεται να βγει μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Κατηγορίες

Οι κατηγορίες που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην προκήρυξη είναι: α. Πολύτεκνοι γονείς με τέσσερα τέκνα και άνω, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαμος γονέας τριών ανήλικων τέκνων. Για την εφαρμογή του Ν. 2643/1998 ως πολύτεκνη οικογένεια νοείται εκείνη που έχει τουλάχιστον τέσσερα ζώντα τέκνα. β. Ατομα, με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με αναπηρία). Επίσης, υπάγονται όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές. Κατ’ εξαίρεση, όταν τα άτομα πάσχουν από νοητική στέρηση ή αυτισμό, απαιτείται ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. γ. Οσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του Ν. 1285/1982 (Α’ 115), εφόσον κατέστησαν άτομα με αναπηρία, καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν άτομα με αναπηρία εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. δ. Ανάπηροι και οι τραυματίες πολέμου ή πολεμικών γεγονότων.

83 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού

Στα σκαριά βρίσκεται νέα προκήρυξη που θα αφορά αποκλειστικά Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ) από τη λίστα των επιτυχόντων του πανελλήνιου διαγωνισμού του ΑΣΕΠ. Ο διαγωνισμός αυτός θα περιέχει 83 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού που έχουν εγκριθεί στον προγραμματισμό προσλήψεων του υπουργείου Εσωτερικών για τα έτη 2022, 2023 και 2024. Στο διαγωνισμό αυτόν θα μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποκλειστικά οι επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού. Στις προκηρύξεις για ΕΕΠ μπορούν να συμμετάσχουν μόνο απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ενώ τα προσόντα πρόσληψης που πρέπει συνήθως να έχουν είναι τα εξής: 1. Βασικός τίτλος σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 2. Επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης, η οποία αποδεικνύεται με τρεις τρόπους, δηλ.: διδακτορικό δίπλωμα Ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ Πανεπιστημιακού Τομέα ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και αντίστοιχη εμπειρία δύο ετών τουλάχιστον μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών στο γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της ειδικότητας της θέσης.

10 μόνιμοι στον ΟΑΣΑ

Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Α.Ε. γνωστοποιεί την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας δέκα (10) συνολικά θέσεων αορίστου χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ως κατωτέρω: Ειδικότερα: Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), πέντε (5) θέσεις ειδικοτήτων: ΠΕ Οικονομολόγου (1 θέση), ΠΕ Πληροφορικής (1 θέση), ΠΕ Διοικητικού (1 θέση), ΠΕ Λογιστού (1 θέση) και ΠΕ Μηχανικού (1 θέση). Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) μία (1) θέση ειδικότητας: ΤΕ Οικονομικού. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) τέσσερις (4) θέσεις ειδικότητας : ΔΕ Διοικητικού. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ», καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης.

Εως αύριο οι αιτήσεις για 59 μόνιμους

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις για την προκήρυξη 3Κ/2024 του ΑΣΕΠ, που προβλέπει την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 59 θέσεων μόνιμου προσωπικού στην Τράπεζα της Ελλάδος και στο Εθνικό Τυπογραφείο (Προεδρία της Κυβέρνησης). Οι θέσεις είναι: Α΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δέκα (10) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΤΕ Γραφιστών, ΤΕ Γραφικών, ΤΕ Ηλεκτρολόγων και ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών. Β΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), σαράντα εννέα (49) θέσεις. Κλάδων/Ειδικοτήτων: ΔΕ Βιβλιοδετών, ΔΕ Καταμετρητών, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών, ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων/Λιθογράφων. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων λήγει στις 11 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ