ΑΣΕΠ -Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1E/2017 () για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στη Ρυθμιστική Αρχήν Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο “Εποπτεία, Παρακολούθηση και έλεγχος Αγοράς” [κωδικός θέσης: 10001]
  • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο “Διοίκηση Προσωπικού” [κωδικός θέσης: 10005].

Στην ιστοσελίδα του () έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

 

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι  αποκλειόμενοι  υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, αναπληρωματικών, αποκλειομένων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη καθώς και  οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους), μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την ημέρα  Τρίτη 6 Φεβρουαρίου  2018 έως και την πάροδο της ημέρας Πέμπτης  15 Φεβρουαρίου  2018.

 

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.