– Νέες θέσεις για προσωπικό μαγειρείων και νυχτοφύλακες στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου ().

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με το workenter, ο δήμος Σουφλίου προχωράει στην πρόσληψη προσωπικού εστίασης/μαγειρείων και ενός νυχτοφύλακα για την κάλυψη αναγκών του δήμου, με σύμβαση διάρκειας οχτώ μηνών.

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που αναγράφονται στην προκήρυξη είναι:

ΥΕ Φυλάκων/ Νυχτοφυλάκων
ΥΕ Προσωπικού Εστίασης/ Προσωπικού Μαγειρείων

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Σημειώστε ότι οι επιλεγέντες στην ειδικότητα ΥΕ Προσωπικού Εστίασης/ΥΕ Προσωπικού Μαγειρείων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο φορέα πιστοποιητικό υγείας.

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις στον δήμο Σουφλίου για προσωπικό μαγειρείων και φύλακες – Απαιτούμενα προσόντα

Οι υποψήφιοι και για τις δύο ειδικότητες πρέπει μόνο να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δηλαδή να έχουν:

Απολυτήριο τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν.4504/1966 ή άλλος ισότιμο των ανωτέρω τίτλο της αλλοδαπής.

ΑΣΕΠ: Νέες θέσεις στον δήμο Σουφλίου για προσωπικό μαγειρείων και φύλακες – Πώς υποβάλλετε αίτηση

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων τελειώνει στις 11 Αυγούστου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Σουφλίου, Βασ. Γεωργίου 180, Σουφλί Τ.Κ. 684 00, απευθύνοντάς την υπόψη κας. Αναγνωστοπούλου Αθανασίας (τηλ. επικοινωνίας: 2554-350-110).