Τις θέσεις εργασίας σε Δήμους, – Οδηγοί διαφόρων κατηγοριών, προσωπικό καθαριότητας, εκδότες εισιτηρίων κάποιες από τις ζητούμενες ειδικότητες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το epoli:

565 ΝΕΕΣ προσλήψεις

Σε μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Γ/2022, με τους πίνακες επιτυχόντων να έχουν αναρτηθεί στην ισροσελίδα του ΑΣΕΠ,.

Αναλυτικότερα, οι υποψήφιοι που πέτυχαν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από τις 19 έως τις 30 Ιουνίου, ενώ όσοι δεν το κάνουν στην προθεσμία αυτή θα αποκλεισθούν από τον διαγωνισμό.

Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ

Την πλήρωση συνολικά 565 κενών θέσεων Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες προέκυψαν μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων της προκήρυξης 1Γ/2022, ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού.

Οι θέσεις θα καλυφθούν από τους υποψηφίους του εν λόγω διαγωνισμού, που συγκέντρωσαν τη νέα απαιτούμενη βαθμολογία βάσης (50 μονάδες) στη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, ανεξάρτητα από τη βαθμολογία στα επιμέρους μαθήματα.

Οι ανωτέρω εμφανίζονται, ανά κατηγορία, στο αρχείο ΝΕΟΙ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΗΣ, που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Οι υποψήφιοι που δεν συγκέντρωσαν τη νέα απαιτούμενη βαθμολογία βάσης, εμφανίζονται με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής τους, στους αντίστοιχους ανά κατηγορία ΝΕΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΑΝ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΒΑΣΗΣ.

Οι υποψήφιοι μπορούν, επίσης, να ενημερωθούν για τη βαθμολογία τους μέσω της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, αφού προηγουμένως εισέλθουν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του με τα στοιχεία σύνδεσής τους, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Αποτελέσματα → Γραπτά-Βαθμολογίες.

Προκειμένου να καταρτιστούν οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης και διοριστέων, καλούνται οι υποψήφιοι, οι οποίοι περιλαμβάνονται, ανά κατηγορία, στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα δηλωθέντα στην ηλεκτρονική τους αίτηση στοιχεία, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην οικεία Προκήρυξη (Παράρτημα Ζ΄).

Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών αρχίζει τη Δευτέρα 19 Ιουνίου ώρα 8:00 και λήγει την Παρασκευή 30 Ιουνίου και ώρα 15:00.

Οι υποψήφιοι, που περιλαμβάνονται στους ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ και οι οποίοι δεν θα υποβάλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον Αριθμό Μητρώου Υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.