: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ που ορίζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις 822 ΝΕΕΣ προσλήψεις στην ΑΔΔΕ.

 

Δείτε παρακάτω το ΦΕΚ:

ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ (822) ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Α.Α.Δ.Ε.) ΩΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩ:

Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πεντακόσιες σαρά ντα έξι (546) θέσεις.

Κλάδων: ΠΕ Δημοσιονομικών, ΠΕ Εφοριακών, ΠΕ Μηχανικών, ΠΕ Πληροφορικής και ΠΕ Τελωνειακών.

Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες τρεις (203) θέσεις.
Κλάδων: ΤΕ Δημοσιονομικών, ΤΕ Εφοριακών, ΤΕ Πληροφορικής και ΤΕ Τελωνειακών.

Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εβδομήντα τρεις (73) θέσεις.
Κλάδου: ΔΕ Τελωνειακών.

Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα
προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική). Τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο

ΑΝΑΛΥΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΛΑΔΩΝ:

ΠΕ, ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ
Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ και ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως:

α) με την ερμηνεία και εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας,

β) τον έλεγχο των παραστατικών / στοιχείων που αφορούν στη σωστή εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται σε
θέματα διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων της φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας,

γ) την εκτέλεση των προβλεπόμενων και απαραίτητων εργασιών σχετικά με την παρακολούθηση της συμμόρφωσης σε θέματα φορολογίας εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, φορολογίας επί της κατοχής ακίνητης περιουσίας και Περιουσιολογίου,

δ) τη διαχείριση θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων καθώς και τις αντικρούσεις επί ανακοπών, προσφυγών
ή λοιπών ένδικων μέσων, που ασκούνται από φορολογούμενους ή οφειλέτες του Δημοσίου και την τήρηση όλων
των διαδικασιών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου,

ε) τη βεβαίωση οφειλών,

στ) την παροχή κατευθύνσεων – οδηγιών στους φορολογουμένους σε θέματα φορολογικής συμμόρφωσης.
ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις των κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως:

α) με την ερμηνεία και εφαρμογή της Τελωνειακής νομοθεσίας,

β) τον έλεγχο των παραστατικών / στοιχείων που αφορούν στη σωστή εκτέλεση εργασιών που αναφέρονται
σε θέματα διεκπεραίωσης των διαπιστούμενων παραβάσεων και λαθρεμποριών της τελωνειακής, δασμολογικής,
φορολογικής και λοιπής νομοθεσίας,

γ) τη διαχείριση θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων καθώς και τις αντικρούσεις επί ανακοπών, προσφυγών
ή λοιπών ένδικων μέσων, που ασκούνται από φορολογουμένους ή οφειλέτες του Δημοσίου και την τήρηση όλων
των διαδικασιών για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου,

δ) τον καθολικό / δειγματοληπτικό έλεγχο διακινουμένων προσώπων και αγαθών και την επαλήθευση των δηλωθέντων στοιχείων,

ε) την ορθή δασμολογική κατάταξη και τον καθορισμό δασμολογητέας αξίας των εμπορευμάτων,
στ) τη βεβαίωση των δασμοφορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων,

ζ) τη βεβαίωση οφειλών μετά από έλεγχο.

ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του κλάδου ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με:

α) την κατάρτιση διακηρύξεων και τη σύναψη συμβάσεων προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,

β) τον έλεγχο και την εκκαθάριση δαπανών, την εκκαθάριση αποδοχών και τις πληρωμές δαπανών,

γ) την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των Κεντρικών, Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών
των ΔΟΥ και Τελωνείων,

682 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 9/25.02.2022

δ) την κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(ΜΠΔΣ) της Α.Α.Δ.Ε,

ε) την παροχή απόψεων επί των δημοσιονομικών επιπτώσεων για νομοπαρασκευαστικό έργο (σχέδια νόμων,
προεδρικών δαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων),

στ) την παρακολούθηση εκτέλεσης του Προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων της Α.Α.Δ.Ε,

ζ) την τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε,

η) την επισκόπηση δαπανών του Προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.

θ) τον έλεγχο διακηρύξεων και δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως ισχύει,
την ερμηνεία διατάξεων, εισηγήσεις νομοθετικών ρυθμίσεων.
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οι υποψήφιοι/ες για τις θέσεις του κλάδου ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ πρόκειται να απασχοληθούν κυρίως με:
α) τη σύναψη συμβάσεων προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως
ισχύει,