Σήμερα, Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2023, ξεκινά η υποβολή μέσω ΑΣΕΠ (). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει οκτάμηνη σύμβαση εργασίας.

Ποιές οι ειδικότητες για προσλήψεις ΑΣΕΠ στην ΕΛΑΣ

Δείτε την λίστα με τις ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης για την στην Ελληνική Αστυνομία:

ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις χωρίς όρια ηλικίας στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας

Οι υποψήφιοι/ες για όλες τις ειδικότητες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας – Πότε και πώς η υποβολή αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 101 77 – ΑΘΗΝΑ, στη Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού/Τμήμα Προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, (τηλέφωνο επικοινωνίας: 213-1520298).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

ΠΗΓΗ workenter