Επισήμως ανακοινώθηκαν, στην επίσημη ιστοσελίδα του (), τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

 

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται, σύμφωνα με το , από 19 Ιανουαρίου 2018 έως και την πάροδο της 29ης Ιανουαρίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Δείτε τα αποτελέσματα