Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 30/18-9-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι έξι (26) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ( Α.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά  733 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 63    αιτήσεις για την κάλυψη 1 θέσης κατηγορίας Π.Ε.
  • 670    αιτήσεις για την κάλυψη 25 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης,  το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.550 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ
ΠΕ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (Τ1/Α) 63
ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚ/ΤΩΝ (ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣ) (Τ4/Ω) 210
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ) (Τ4/Γ) 89
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΗΣ, ΥΗΣ & ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ (Τ4/Δ) 568
ΔΕ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΕΚ (Τ4/Ε) 375
ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ (Τ4/Β) 245