Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του (), που αφορά στην επιλογή εννέα (09) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) με θητεία πέντε ετών, σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και το άρθρο 19 του ν. 2190/1994 ως ισχύει.

Δείτε εδώ τις θέσεις…