Ανακοινώθηκαν επισήμωςστην ιστοσελίδα του  () τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης (ΦΕΚ 7/15.02.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων, στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Οικονομική Τεκμηρίωση», (κωδικός θέσης: 10002), και
Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Διαχείριση», (κωδικός θέσης: 10004).

Στην ιστοσελίδα του () έχουν αναρτηθεί οι πίνακες: προσληπτέων, αναπληρωματικών και υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα αλλά δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας. Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων (προσληπτέων, αναπληρωματικών, υποψηφίων που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα αλλά δεν κλήθηκαν σε συνέντευξη και αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους), μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

 

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων, η προθεσμία υποβολής των οποίων ορίζεται από την Τετάρτη 17.01.2018 έως και την πάροδο της Παρασκευής 26.01.2018.

Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα