Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης του (ΦΕΚ 40/1-12-2017 και ΦΕΚ 44/21-12-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ) που αφορά στη διεξαγωγή γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση  συνολικά  πεντακοσίων σαράντα οκτώ (548) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), υποβλήθηκαν συνολικά 12.031 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας κατηγορίας εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 318.848 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ)

149.866

 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)

42.825

 ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

1.329

 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΤΥΧΙΑ)

89.472

 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ)

33.303

 ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ (ΜΕ ΠΤΥΧΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ)

2.053

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ