Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του  () τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης (ΦΕΚ 26/4-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι επτά (27) θέσεων τακτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Από τον επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode) σε συνδυασμό με τον αριθμό ταυτότητας.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από 10 Φεβρουαρίου 2018 έως και την πάροδο της 20ης Φεβρουαρίου 2018, ημέρας Τρίτης.

Ο Προσωρινός Πίνακας Διοριστέων

Ο Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων

Ο Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης