Από το γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης (ΦΕΚ 34/20-10-2017, τ. ΑΣΕΠ) για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριακοσίων τριάντα πέντε (335) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)υποβλήθηκαν συνολικά 11.411 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 8.918  αιτήσεις για την κάλυψη 305 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 2.493 αιτήσεις για την κάλυψη 30 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 135.463 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

 

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ)

74751

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ)

41290

 ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΡΓΩΝ)

19422