Περίπου 900.000 αιτήσεις για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών υπεβλήθησαν στο πρόγραμμα «».

Χθες αναρτήθηκαν οι αρχικοί πίνακες κατάταξης για το πρόγραμμα «» στην ιστοσελίδα allazosyskevi.gov.gr και στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης (https://allazosyskevi.gov.gr/apotelesmata-axiologisis/).

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών έφθασαν τις 879.026, από τις οποίες 149.948 κατατάσσονται στις «κατ αρχήν επιλέξιμες».

Δικαίωμα ένστασης

Οι αιτούντες έχουν τη δυνατότητα από σήμερα να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/, μέσα από την ειδική «Φόρμα Υποβολής Ενστάσεων», η οποία θα βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Ο αιτών καλείται να ελέγξει αν η βαθμολογία του στον πίνακα κατάταξης και συνεπώς η κατάταξη του, είναι υπολογισμένα σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Αν θεωρεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, μόνο τότε νοείται ότι πρέπει να υποβάλει ένσταση.

Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται έως 28/7/2022. Για να είναι δυνατή η εξέταση της ένστασης θα πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει:

– Τον μοναδικό κωδικό της αίτησης που υποβλήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, για λόγους ταυτοποίησης.

– Το ΑΦΜ του αιτούντα.

– Την τεκμηρίωση τυχόν λάθους υπολογισμού και την επισύναψη των αντίστοιχων τεκμηρίων.

Μετά τη λήξη της διαδικασίας των ενστάσεων, θα αναρτηθούν οι τελικοί πίνακες των δικαιούχων στην ιστοσελίδα του προγράμματος.

Λόγω του ιδιαίτερα έντονου ενδιαφέροντος που έδειξαν οι πολίτες για το πρόγραμμα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας επισημαίνει ότι διερευνά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο αύξησης του προϋπολογισμού του προγράμματος και να δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους να προχωρήσουν στην αντικατάσταση παλιών συσκευών.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα που «τρέχει» έχει προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι ήταν όλα τα νοικοκυριά ανεξαρτήτως εισοδήματος ενώ στο πρόγραμμα εφαρμόστηκαν κοινωνικά κριτήρια με ειδική μέριμνα για τα ευάλωτα νοικοκυριά, τις οικογένειες με μέλος με αναπηρία και τις πολύτεκνες οικογένειες.

Οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων, έχουν την ακόλουθη δομή:

-Στην 1η στήλη εμφανίζεται ο κωδικός της . Σύμφωνα με αυτόν μπορεί να γίνει αναζήτηση του κωδικού (τρόπος αναζήτησης: πλήκτρο ctrl+F και καταχώρηση του κωδικού).

-Στην 2η στήλη εφανίζεται η συνολική βαθμολογία της αίτησης. Οι υποβληθείσες αιτήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με την συνολική βαθμολογία που έλαβαν από τις επιμέρους βαθμολογίες των κριτηρίων αξιολόγησης/βαθμολόγησης της παραγράφου Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.

Η συνολική βαθμολογία μίας αίτησης υπολογίζεται σε επίπεδο τρίτου δεκαδικού ψηφίου, σύμφωνα με τον τύπο: Βαθμολογία Αίτησης = (36% x K1) + (20% x K2) + (20% x K3) + (24% x K4)

-Στις στήλες 3-6 εμφανίζονται τα 4 επιμέρους κριτήρια αξιολόγησης/βαθμολόγησης, κατά σειρά προτεραιότητας σε περίπτωση ισοβαθμίας:

o Κ1 (Μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος της οικογένειας, όπως προκύπτει για την οικογένεια από τον πίνακα Δ.1 της εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας)
o Κ4 (αριθμός εξαρτώμενων τέκνων)
o Κ2 (ΑΜΕΑ) o Κ3 (Μονογονεϊκές)
Αναλυτικά σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης Κ1-Κ4, ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 5.4 ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

-Στην 7η στήλη εμφανίζεται η σειρά κατάταξης της αίτησης με αύξοντα τρόπο. Σε περίπτωση αιτήσεων που ισοβαθμούν, η κατάταξη γίνεται με βάση την βαθμολογία σε επιμέρους κριτήρια, και σύμφωνα με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: Κ1 / Κ4 / Κ2 / Κ3.

Δηλαδή, αν 2 αιτήσεις ισοβαθμούν στην συνολική βαθμολογία, τότε η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με την βαθμολογία του κριτηρίου Κ1. Αν υπάρχει και εκεί ισοβαθμία, τότε η κατάταξη γίνεται σύμφωνα με την βαθμολογία του κριτηρίου Κ4, κ.ο.κ.

Αν υπάρχει ισοβαθμία τόσο στην συνολική βαθμολογία όσο και στην βαθμολογία όλων των επιμέρους κριτηρίων, τότε οι αιτήσεις αυτές λαμβάνουν την ίδια κατάταξη.

Σημείωση: Οι αιτήσεις που τόσο στην συνολική βαθμολογία όσο και στην βαθμολογία όλων των επιμέρους κριτηρίων έχουν λάβει ΜΗΔΕΝ, δεν μπορούν πρακτικά να καταταχτούν με σχετικό μεταξύ τους τρόπο και για τον λόγο αυτό δεν λαμβάνουν σειρά κατάταξης.

-Στην 8η στήλη εμφανίζεται το μέγιστο ποσό επιδότησης της αίτησης. Διευκρηνίζεται ότι πρόκειται για για το αρχικό ανώτατο ποσό που μπορεί να λάβει ο ωφελούμενος. Το ποσό που πραγματικά θα λάβει, θα πρόκύψει κατά την αγορά της συσκευής.

-Στην 9η στήλη εμφανίζεται η ένδειξη αν είναι επιλέξιμη η αίτηση (ΝΑΙ) ή επιλαχούσα (ΟΧΙ).

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ