Δυνατή είναι η αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχει προσφερθεί μεταξύ άλλων σε ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, ή σε ΝΠΔΔ ή σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Ως εκ τούτου, δύναται να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία υπαλλήλου που παρασχέθηκε για παράδειγμα στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδας. Η διανυθείσα προϋπηρεσία στο εν λόγω ΝΠΙΔ αποτελεί προϋπηρεσία που δεν αναγνωριζόταν με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο αλλά αναγνωρίζεται πλέον με το ισχύον και συνεπώς, και εφόσον αναγνωριστεί από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τα οικονομικά αποτελέσματα θα ισχύσουν από 1-1-2018, εφόσον δεν υπάρξει νέα απόφαση μισθολογικής καθήλωσης.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε ερώτηση σχετικά με το ποιων φορέων οι προϋπηρεσίες αναγνωρίζονται, είχε εκφέρει την άποψη ότι δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν εφαρμόζουν τις διατάξεις του νέου μισθολογίου π.χ. ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λπ.
Επίσης, δεν αναγνωρίζονται προϋπηρεσίες σε φορείς που σήμερα δεν υφίστανται, εκτός εάν έχουν ενσωματωθεί ή απορροφηθεί από άλλο φορέα ο οποίος σήμερα υπάγεται στις διατάξεις του νέου νόμου, οπότε είναι δυνατή η αναγνώριση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.
Στο ανωτέρω έγγραφο γίνεται δεκτό επίσης, στην περίπτωση που ένας φορέας έχει τεθεί σε εκκαθάριση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ΑΚ και ιδιαιτέρως του άρθρου 72 ορίζεται ότι μόλις το νομικό πρόσωπο διαλυθεί, βρίσκεται αυτοδικαίως σε εκκαθάριση. Ωσότου περατωθεί η εκκαθάριση και για τις ανάγκες της, το νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι υπάρχει.
Ανάλογη ρύθμιση υπάρχει και στις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του ν.2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με τις οποίες το στάδιο της εκκαθάρισης δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία, από την ημερομηνία έναρξης της εκκαθάρισης, οπότε και η εταιρία διαγράφεται από τα μητρώα των ανωνύμων εταιριών.
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, συνάγεται ότι η ανώνυμη εταιρία, όπως όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μετά τη λύση της και την είσοδό της στο (αναγκαίο) στάδιο της εκκαθαρίσεως, θεωρείται κατά πλάσμα του νόμου, ότι υφίσταται μέχρι ότου επιτευχθεί ο σκοπός της εκκαθαρίσεως.
Συνεπώς, τυχόν προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί σε φορέα που έχει τεθεί υπό εκκαθάριση δύναται να αναγνωριστεί εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4354.2015, το οποίο (παράγραφος 4) αναφέρει:
«α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του παρόντος, λαμβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών».