: Βροχή από υποχρεώσεις έχουν να τακτοποιήσουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων με τις προθεσμίες να τρέχουν. Πρόκειται ουσιαστικά για επτά προθεσμίες, ενώ έχει ξεκινήσει να τρέχει και η .

Δήλωση στους δήμους, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που συνήφθησαν και κατατέθηκαν χειρόγραφα για επικύρωση στην εφορία πριν από το 2014, ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων έναρξης ή λύσης μισθώσεων καθώς και ηλεκτρονική υποβολή αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων απώλειας μισθωμάτων για την κατοχύρωση εκπτώσεων φόρου είναι οι βασικότερες υποχρεώσεις που «τρέχουν» και γεμίζουν με άγχος τους ιδιοκτήτες.

– Η λίστα των υποχρεώσεων

Ο «» παρουσιάζει σήμερα αναλυτικά τις υποχρεώσεις αυτές και τις προθεσμίες για την έγκαιρη εκπλήρωσή τους. Σύμφωνα, λοιπόν, με νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή:

1 Όσοι ιδιοκτήτες κτισμάτων και οικοπέδων έχουν δηλώσει στους δήμους τους λιγότερα τετραγωνικά μέτρα από αυτά που έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9 της εφορίας, για ένα ή περισσότερα από τα ακίνητά τους, έχουν χρονικό περιθώριο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου να υποβάλουν διορθωτικές δηλώσεις σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδος (στην ηλεκτρονική διεύθυνση ), για να αποκαλύψουν τις επιπλέον αδήλωτες επιφάνειες των ακινήτων τους στους δήμους τους. Σε περίπτωση που υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές θα γλιτώσουν από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για τα έτη μέχρι και το 2019 καθώς επίσης και από τα υπέρογκα πρόστιμα που ισχύουν για τις περιπτώσεις της ανακριβούς δήλωσης επιφανειών στους δήμους. Για τις επιπλέον επιφάνειες που θα δηλώσουν θα χρεωθούν με δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους μόνο για τη χρονική περίοδο από την 1η-1-2020 και μετά.

Τα και οι ημερομηνίες λήξης

2 Οσοι ιδιοκτήτες έχουν συνάψει συμβάσεις μισθώσεων ακινήτων πριν από το 2014 και εφαρμόζοντας τα όσα προέβλεπε τότε η φορολογική νομοθεσία, υπέβαλαν τα -χειρόγραφα συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους ενοικιαστές τους- έγγραφα των συμβάσεων αυτών στις αρμόδιες ΔΟΥ για επικύρωση, εφόσον από τότε μέχρι σήμερα οι συμβάσεις αυτές εξακολουθούν να ισχύουν όπως είχαν αρχικά συμφωνηθεί, οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΤAXISnet, μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου 2020, αρχικές δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης που θα περιλαμβάνουν όλα τα βασικά στοιχεία των παλαιών αυτών συμβάσεων, δηλαδή τα ονόματα και τους ΑΦΜ των αντισυμβαλλόμενων (εκμισθωτή και μισθωτή), το συμφωνηθέν μηνιαίο μίσθωμα, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης και την ημερομηνία λήξεως, αν υπάρχει. Αν οι συμβάσεις μισθώσεων είναι αορίστου χρόνου δεν υποχρεούνται να δηλώσουν καμία ημερομηνία λήξεως κατά την ηλεκτρονική συμπλήρωση των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Για τις δηλώσεις αυτές δεν θα επιβαρυνθούν με πρόστιμα.

Δεδομένου ότι όταν υπεγράφησαν πολλές από τις παλαιές αυτές συμβάσεις δεν ίσχυε η υποχρέωση των ιδιοκτητών να έχουν εκδώσει και πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) για τα εκμισθούμενα ακίνητά τους, προκειμένου να διεκπεραιωθούν η ηλεκτρονική συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης για τις παλαιές αυτές συμβάσεις, δεν απαιτείται από τους ιδιοκτήτες να εκδώσουν εκ των υστέρων τέτοια πιστοποιητικά. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες των περιπτώσεων αυτών δεν είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουν και αριθμό πρωτοκόλλου πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Τι ισχύει με τις ακινήτων

3 Ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις μίσθωσης, τις έχουν δηλώσει ηλεκτρονικά στο ΤAXISnet, αλλά στη συνέχεια, ενώ οι συμβάσεις αυτές έχουν λήξει μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020, δεν έχουν δηλώσει και τη λήξη τους ηλεκτρονικά, υποχρεούνται να κλείσουν και αυτή την εκκρεμότητα υποβάλλοντας στο ΤAXISnet, μέχρι τις 4-12-2020, δηλώσεις πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, στις οποίες θα αναφέρουν ότι οι συμβάσεις τους έληξαν. Και αυτές οι δηλώσεις επιτρέπεται να υποβληθούν χωρίς πρόστιμα. Εάν δεν υποβληθούν οι δηλώσεις αυτές, τότε οι συμβάσεις μίσθωσης θα θεωρείται ότι εξακολουθούν να ισχύουν.

4 Από τις 13 Ιουνίου 2020 και μετά, σε κάθε περίπτωση έναρξης ή λύσης μιας σύμβασης για τη μίσθωση ακινήτου, ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) υποχρεούται να δηλώνει το γεγονός αυτό, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά στο ΤAXISnet δήλωση έναρξης ή λήξης μισθωτηρίου μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα. Αν δεν δηλωθεί η λήξη της μίσθωσης, τότε η συμφωνία μίσθωσης (το μισθωτήριο) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ. Ειδικά για μισθώσεις ακινήτων που ξεκίνησαν την περίοδο από την 1η έως και την 31η Αυγούστου 2020, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων έναρξης μίσθωσης στο ΤAXISnet παρατάθηκε έως τις 20 Οκτωβρίου 2020.

Τα μειωμένα ενοίκια λόγω κορονοϊού

5 Οσοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων αναγκάστηκαν να εισπράξουν ενοίκια μειωμένα κατά 40% τους μήνες της περιόδου Μαρτίου-Ιουνίου αλλά δεν πρόλαβαν να υποβάλουν στο ΤAXISnet δηλώσεις απώλειας μισθωμάτων (Δηλώσεις Covid) και, ως εκ τούτου, δεν κατάφεραν να κατοχυρώσουν έκπτωση φόρου ίση με το 30% των μη εισπραχθέντων ποσών μισθωμάτων, έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν τις δηλώσεις αυτές από σήμερα έως τις 9 Οκτωβρίου 2020 ώστε να καταστούν κι αυτοί δικαιούχοι της συγκεκριμένης έκπτωσης φόρου.

Επιπλέον, πολλοί άλλοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων που υποχρεώθηκαν να λάβουν μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Αυγούστου 2020, αλλά λόγω λαθών στις αρχικά υποβληθείσες δηλώσεις απώλειας μισθωμάτων (Δηλώσεις Covid) δεν κατοχύρωσαν τα συνολικά ποσά εκπτώσεων φόρου που τους αναλογούν, μπορούν πλέον να υποβάλουν έως τις 9 Οκτωβρίου τροποποιητικές δηλώσεις απώλειας μισθωμάτων για τους μήνες αυτούς ώστε να διασφαλίσουν τις εκπτώσεις φόρου που πραγματικά δικαιούνται (η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών παρατάθηκε δύο φορές, καθώς έληγε αρχικά στις 23 Σεπτεμβρίου και παρατάθηκε την πρώτη φορά μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου).

Οι παραπάνω επιλογές ισχύουν και για την τυχόν υποβολή των αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης, οι οποίες πρέπει να υποβληθούν πριν από την υποβολή των δηλώσεων απώλειας μισθωμάτων (Δηλώσεις Covid).

Η αποδοχή από τους μισθωτές (ενοικιαστές) των αρχικών «Δηλώσεων Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Ιούνιο 2020 ή των τροποποιητικών «Δηλώσεων Covid» για τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020 γίνεται μέσα σε επτά ημέρες από τη λήξη της σχετικής προθεσμίας, δηλαδή μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Εάν η αποδοχή δεν διενεργηθεί εντός των επτά ημερών, θεωρείται ότι η «Δήλωση Covid» έχει γίνει αποδεκτή από το μισθωτή.

6 Οσοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων υποχρεώθηκαν να εισπράξουν μειωμένα κατά 40% ενοίκια και για τον μήνα Σεπτέμβριο οφείλουν να υποβάλουν τις αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις Covid για το μήνα αυτό μέχρι και την 20ή Οκτωβρίου 2020. Προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

7 Οσοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων έχουν συνάψει συμβάσεις βραχυχρόνιων μισθώσεων οι οποίες αφορούν περιπτώσεις ενοικιαστών που αναχώρησαν από τα ακίνητά τους την περίοδο από την 1η-8-2020 έως την 31η-8-2020 ή ακύρωσαν τις μισθώσεις την περίοδο από την 1η-8-2020 έως την 31η-8-2020 οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο ΤAXISnet τις αρχικές δηλώσεις βραχυχρόνιας διαμονής έως και τις 20 Οκτωβρίου 2020.

Πηγή εφημερίδα

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ