Πιο αναλυτικά, στους εννέα μήνες αυξάνεται η , ,σύμφωνα με διάταξη του νόμου 4997/2022, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 219/25-11-2022

Πιο αναλυτικά για την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας ισχύουν τα εξής:

αυξάνεται η από έξι (6) σε εννέα (9) μήνες, για τις μητέρες ασφαλισμένες στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), οι οποίες εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις του ιδιωτικού τομέα, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και
παρέχεται στη μητέρα το δικαίωμα μεταβίβασης έως επτά (7) μήνες, από την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας, προς τον πατέρα υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Μετά τις διατάξεις, που εισάγονται με το σχέδιο νόμου, οι άδειες αυτές διαμορφώνονται ως εξής:
Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Δικαιούχοι – διάρκεια άδειας

Η μητέρα που είναι ασφαλισμένη στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.) και εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις δικαιούται –μετά τη λήξη της άδειας λοχείας και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας– να λάβει ειδική άδεια προστασίας μητρότητας εννέα (9) μηνών (ΣΣ από έξη (6) με τις μέχρι σήμερα ισχύουσες διατάξεις].

Την παροχή αυτή δικαιούνται

η τεκμαιρόμενη μητέρα του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα, που αποκτά τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας και
η εργαζόμενη που υιοθετεί τέκνο από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια και έως την ηλικία των οκτώ (8) ετών.

Την άδεια αυτή δικαιούνται επίσης οι μητέρες που είναι εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα, κατά το μέρος που εφαρμόζεται σε αυτούς η εργατική νομοθεσία (π.χ. ΙΔΟΧ), καθώς και οι εργαζόμενες στο Δημόσιο με σύμβαση έμμισθης εντολής.