ΑΑΔΕ: Τα προβλήματα και οι άμεσες λύσεις

ΕΙΔΗΣΕΙΣ 🕔18/05/2018 - 10:30 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Με στόχο την κατάρτιση του Ε.Σ. της (aade.gr) για το έτος 2018, η Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού πραγματοποίησε επισκέψεις σε περιφερειακές Δ.Ο.Υ., Τελωνεία και Χημικές Υπηρεσίες. Στο πλαίσιο των συναντήσεων με στελέχη των εν λόγω Υπηρεσιών εντοπίστηκαν προβλήματα και αδυναμίες που χρήζουν τη λήψη βελτιωτικών ενεργειών.

Τα κυριότερα, μεταξύ άλλων, προβλήματα ανά στρατηγικό στόχο είναι τα ακόλουθα:

Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της συμμόρφωσης

• Χρονοβόρα διαδικασία βεβαίωσης προστίμων εκπρόθεσμων δηλώσεων.
• Απουσία ηλεκτρονικών εφαρμογών για την υποβολή ορισμένων κατηγοριών συμφωνητικών και δηλώσεων, όπως δηλώσεων τόκων και μερισμάτων, δηλώσεων δικαιωμάτων, κ.λπ.
• Ανάγκη περαιτέρω ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών όπως συμψηφισμοί, υπερεισπράξεις, επιστροφές, άρσεις κατασχέσεων κ.λπ.
• Έλλειψη πρόσβασης και έγκαιρης ενημέρωσης σε αλλαγές σε νομοθετικές – κανονιστικές διατάξεις.
• Ανάγκη επανεξέτασης των προστίμων φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης και έκδοσης διευκρινίσεων σχετικά με την παραγραφή του δικαιώματος επιβολής φόρων και προστίμων.

Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου

• Χρονοβόρες διαδικασίες ελέγχων.
• Ανάγκη αναθεώρησης κριτηρίων προτεραιοποίησης υποθέσεων ελέγχου.
• Ανάγκη βελτίωσης του συστήματος ανάλυσης κινδύνου τόσο της φορολογικής όσο και της τελωνειακής διοίκησης.
• Θέματα αστικής και ποινικής ευθύνης ελεγκτών.
• Ελλείψεις σε επίπεδο νομοθετικού πλαισίου (π.χ. ως προς την ακεραιότητα των δεδομένων που απεικονίζονται στα εκδοθέντα στοιχεία των επιτηδευματιών και κατ’ επέκταση στα τηρούμενα βιβλία).

• Ανάγκη ενίσχυσης των Τελωνειακών Υπηρεσιών με μέσα δίωξης καταπολέμησης λαθρεμπορίου.

Στρατηγικός Στόχος 3: Διευκόλυνση του επιχειρείν και του εμπορίου

• Ανάγκη επέκτασης ηλεκτρονικοποίησης διαδικασιών.
• Περαιτέρω μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης των διαδικασιών, με παράλληλη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων και την ασφάλεια των πολιτών.

Στρατηγικός Στόχος 4: Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη

• Έλλειψη καλής επικοινωνίας και συνεργασίας με Κ.Υ. και παροχής ενιαίων οδηγιών.
• Έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών.
• Μεγάλος όγκος συναλλαγής στις Περιφερειακές Υπηρεσίες – Ανάγκη περαιτέρω ηλεκτρονικοποίησης, εκσυγχρονισμού και απλοποίησης διαδικασιών.
• Ανάγκη περαιτέρω διαλειτουργικότητας και αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Α.Α.Δ.Ε.
• Έλλειψη πρόσβασης-διαλειτουργικότητας με συστήματα άλλων οργανισμών (ΙΚΑ, Τράπεζες, ΓΕΜΗ κ.λπ.)
• Ξεπερασμένος μηχανολογικός και τεχνολογικός εξοπλισμός.
• Υποστελέχωση στις Περιφερειακές Υπηρεσίες.
• Ανάγκη εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού των Περιφερειακών Υπηρεσιών.
• Έλλειψη πρακτικής εκπαίδευσης.
• Έλλειψη έμπειρων υπαλλήλων σε εξιδεικευμένα θέματα όπως στη Φορολογία Κεφαλαίου.

Στρατηγικός Στόχος 5: Προστασία του κοινωνικού συνόλου

• Ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή στις Χ.Υ.
• Ανάγκη ενίσχυσης των ελεγκτικών διαδικασιών του Γ.Χ.Κ. (π.χ. μικτά κλιμάκια ελέγχου με την συμμετοχή Τελωνειακών, Εφοριακών και Χημικών).
• Ανάγκη πρόσβασης των Χ.Υ. σε επιλεγμένα στοιχεία Δ.Ο.Υ. και Τελωνείων. Διαβούλευση με φορείς Στο πλαίσιο κατάρτισης του Ε.Σ. της Α.Α.Δ.Ε. για το 2018 και προκειμένου αυτό να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Αγοράς, κρίθηκε απαραίτητη η συμβολή των αρμόδιων οικονομικών φορέων για Φορολογικά και Τελωνειακά θέματα.

Κατά τις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τονίστηκαν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα θέματα ανά Στρατηγικό Στόχο:

Στρατηγικός Στόχος 1: Ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης

• Τονίστηκε η ανάγκη επανεξέτασης και εξορθολογισμού των προστίμων, ιδίως για τυπικά λάθη τόσο στα απλογραφικά όσο και στα διπλογραφικά βιβλία.

Στρατηγικός Στόχος 2: Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου
• Στο πλαίσιο καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και διασφάλισης τόσο των συμφερόντων του Δημοσίου όσο και των αξιόπιστων επιχειρήσεων που πλήττονται από τον αθέμιτο εσωτερικό ανταγωνισμό, επιτακτική θεωρήθηκε η ανάγκη για λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων, κατά περίπτωση με σύμπραξη και άλλων Υπουργείων και σχετικών φορέων για άλλα θέματα (ποιότητας, εκπαίδευσης των διωκτικών αρχών κ.λπ.), για το συστηματικό και διαρκή έλεγχο της ενδοκοινοτικής διακίνησης προϊόντων, τόσο στα σημεία εισόδου-εξόδου (συνοριακοί σταθμοί, λιμάνια) και κυρίως σε όσα βρίσκονται σε σημεία που συνορεύουν με χώρες Ε.Ε. (Βουλγαρία), όσο και στο εσωτερικό της χώρας. Προς την κατεύθυνση αυτή, εξίσου αναγκαία

θεωρήθηκε και η διασφάλιση των αναγκαίων υλικοτεχνικών μέσων (scanners, X-RAYS, GPS κ.λπ.) και του προσωπικού, ώστε οι έλεγχοι στους συνοριακούς σταθμούς να είναι συνεχείς, άρτιοι, αποτελεσματικοί και σύντομοι.
• Προτάθηκε η εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών πέρα από την αλυσίδα διακίνησης πετρελαιοειδών και για τον έλεγχο διακίνησης βιομηχανικού υγραερίου και υγραερίου κίνησης. Εκτός της τήρησης βιβλίου, προτάθηκε να υπάρχει on line διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τις αντλίες διάθεσης, ώστε να εκδίδεται αυτομάτως απόδειξη και να αποδίδονται οι φόροι.
• Κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων επιβατικών και ελαφρών φορτηγών, προτάθηκε να απαιτείται η καταβολή εγγύησης έναντι του Φ.Π.Α., ίσης με αυτόν, η οποία θα επιστρέφεται εντός ενός έτους, εφόσον έχει επιβεβαιωθεί η τυχόν μη υποχρέωση καταβολής Φ.Π.Α. στη χώρα μας.
• Εκφράστηκε η ανάγκη δημιουργίας ίσων όρων εμπορίας για τα αποστάγματα (ούζο, τσίπουρο) και κοινής φορολόγησης για τα αποστάγματα που διοχετεύονται στα κανάλια εμπορίας (π.χ. τσίπουρο διημέρων).

• Υπογραμμίστηκε η σημασία στόχευσης των φορολογικών ελέγχων στα μικρά συνεργεία αυτοκινήτων και επαναφοράς τόσο του βιβλίου εισερχομένων όσο και της υποχρέωσης τήρησης αποθήκης σε κάθε διακινητή ανταλλακτικών.
• Αναδείχθηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού του νομικού πλαισίου με αλλαγή του αρ. 158 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για χαρακτηρισμό του λαθρεμπορίου ως αξιόποινης πράξης κακουργηματικού χαρακτήρα και ταυτόχρονα, η ανάγκη επανεξέτασης των ποινών.
• Έγινε εισήγηση για τροποποίηση και του αρ. 160 του Τελωνειακού Κώδικα, ώστε, σε περίπτωση εντοπισμού λαθραίου εμπορεύματος, να δημεύεται μόνο το εμπόρευμα και όχι το εμπορευματοκιβώτιο.
• Όσον αφορά στη διενέργεια ενδομεταφορών (Cabotage) εντός της Ελληνικής Επικράτειας, επισημάνθηκε η ανάγκη πλήρους φορολογικής εξομοίωσης

των εταιρειών που έχουν πραγματική ή εικονική έδρα σε γειτονικά κράτη μέλη της Ε.Ε. με τις αντίστοιχες ελληνικές εταιρείες, σε συνδυασμό με την υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου και τον αποτελεσματικό έλεγχο από τους αρμόδιους φορείς για τον περιορισμό της παράνομης και καταχρηστικής εκμετάλλευσης των ευρωπαϊκών κανονισμών.
• Διατυπώθηκε το αίτημα να τροποποιηθούν οι διατάξεις περί αστικής και ποινικής ευθύνης του ναυτικού πράκτορα που προκύπτει από τα τελωνειακά έγγραφα, καθόσον ο πράκτορας, με την απλή και μόνο αναγραφή του ονόματός του σε αυτά, δε φέρει καμία αστική ή ποινική ευθύνη στις περιπτώσεις λαθρεμπορίας.

• Εκφράστηκε η αναγκαιότητα επέκτασης των ηλεκτρονικών πληρωμών και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλα τα επίπεδα συναλλαγών.
• Προτάθηκε η υιοθέτηση της ψηφιοποίησης της διεθνούς φορτωτικής (e-CMR), σε αντιδιαστολή με το τρέχον έντυπο CMR που πλαστογραφείται εύκολα.

• Για την παρακολούθηση και διασφάλιση της καταβολής Ε.Φ.Κ. στα αλκοολούχα ποτά, προτάθηκε η πιλοτική εφαρμογή μιας λειτουργικής και εύχρηστης βάσης δεδομένων, συμβατής με το ICISnet. Παράλληλα, προτάθηκε η λειτουργία ενιαίας βάσης δεδομένων όλων των αρχών, με μητρώο συλληφθέντων για λαθρεμπορία και η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου διήμερων αποσταγματοποιών και αμβυκούχων (ιδιοκτητών καζανιών), στη βάση του ICISnet.

Στρατηγικός Στόχος 3: Διευκόλυνση του επιχειρείν και του εμπορίου

• Έγινε εισήγηση για επέκταση της περιόδου συμψηφισμού σωρευμένων φορολογικών ζημιών πέραν της πενταετίας καθώς και για εισαγωγή νέων τρόπων συναλλαγής, όπως ηλεκτρονικά τιμολόγια, φορολογική κάρτα, ηλεκτρονικό εμπόριο.
• Επισημάνθηκε η ανάγκη για έγκαιρη και άρτια υλοποίηση του Επικαιροποιημένου Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου με βασικούς πυλώνες την απλοποίηση και μείωση του κόστους επιλεγμένων προ-τελωνειακών διαδικασιών έως το 2018, την αύξηση της ανταλλαγής ηλεκτρονικών δεδομένων μεταξύ των τελωνειακών αρχών και άλλων δημόσιων υπηρεσιών και την καθιέρωση της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας.
• Διερευνήθηκαν τρόποι επίλυσης προβλημάτων και απλοποίησης στην εφαρμογή του ECS (Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών) και έγινε εισήγηση για αμιγώς ηλεκτρονική διαδικασία, χωρίς τη μεσολάβηση τελωνειακών ή εκτελωνιστή για την εκτύπωση διασαφήσεων, τη σφράγιση ηλεκτρονι- κών εγγράφων και των έλεγχο πρωτότυπων συνοδευτικών.

Στρατηγικός Στόχος 4: Εξωστρεφής, αποτελεσματική και αποδοτική Διοίκηση, με σεβασμό προς τον πολίτη

• Στο πλαίσιο μείωσης των επισκέψεων των συναλλασσόμενων στις Δ.Ο.Υ., τονίστηκε η αναγκαιότητα για μηχανογραφική ένταξη του χαρτοσήμου και λοιπών παρακρατούμενων φόρων, καθώς επίσης και για ηλεκτρονική διασύνδεση -ΓΕΜΗ, ώστε το TAXIS να λαμβάνει αυτόματα τα στοιχεία από το ΓΕΜΗ.

• Διατυπώθηκε επίσης, η ηλεκτρονική υποβολή των συμφωνητικών (κάθε τύπου) να μην απαιτεί τη διπλή υποβολή καταστάσεων και από τους δύο συμβαλλομένους. Προτάθηκε η κατάθεση να γίνεται από τον λήπτη των υπηρεσιών (πελάτη) και να αρκεί η αποδοχή από τον πάροχο των υπηρεσιών.
• Σχετικά με τις επιχειρήσεις που προβαίνουν σε διακοπή δραστηριότητας, προτάθηκε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση του συστήματος και διαγραφή/επιστροφή προκαταβολών φόρου.

Επισήμανση: Στο πλαίσιο της εξωστρέφειας της Α.Α.Δ.Ε. και της λειτουργίας της σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της αμεροληψίας, καταγράφονται στην παρούσα ενότητα απόψεις και προτάσεις των φορέων, που υποβλήθηκαν κατά τη σχετική διαβούλευση. Η καταγραφή τους στο παρόν Επιχειρησιακό Σχέδιο γίνεται αποκλειστικά με σκοπό την αποτύπωση του σχετικού διαλόγου και δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο την υιοθέτησή τους από την Α.Α.Δ.Ε., αναφέρει το taxheaven.gr.

Loading...
  • europalso   ideascentral