Το πλαίσιο βαθμολογικής κατάταξης των εκπαιδευτικών

Βαθμολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Διαφορετικό Νομικό πλαίσιο από αυτό που ισχύει στο υπόλοιπο δημόσιοΈγγραφο 64210/Ε3/23-4-2018 (ΑΔΑ: 7ΜΟΩ4653ΠΣ-13Τ) του Υπουργείου Παιδείας – ΔΔΕ Φλώρινας