ΕΣΑμεΑ: Διόρθωση στην εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΑΕ

Η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται εντόνως για την υπ’ αριθ. 63498/Ε2/12.04.2017 (ΦΕΚ 1313/τ.Β΄2017) εγκύκλιο πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης έτους 2017-2018, με την οποία οι εκπαιδευτικοί με αναπηρία...

Οι προτάσεις του ΣΕΕΠΕΑ Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας για τις προτεινόμενες αλλαγές στην εγκύκλιο αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Αγαπητοί συνάδελφοι,Σας παρουσιάζουμε τις προτάσεις του Περιφερειακού Συλλόγου Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας που στάλθηκαν στην Ομοσπονδία τη Μ.Τρίτη 11 Απριλίου το απόγευμα. Σας παραθέτουμε προτάσεις μελών του ΣΕΕΠΕΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει προηγηθεί Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας και, ως εκ τούτου, δεν πρόκειται για αποφάσεις που πάρθηκαν από το ανώτερο όργανο του Συλλόγου, αλλά για γνώμες και προτάσεις που έφτασαν στους εκπροσώπους και μπορεί να μην απηχούν τις απόψεις του συνόλου των συναδέλφων του κλάδου.Αγαπητοί συνάδερφοι και συναδέρφισσες, συμμετέχοντας και εμείς δυναμικά στο δημόσιο διάλογο στα πλαίσια της κατάθεσης προτάσεων για τον καθορισμό κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., και αφού αρχικά επισημάνουμε τον ασφυκτικά περιορισμένο χρονικό διάστημα που μας έχει δοθεί. Θα θέλαμε αφενός να υπερτονίσουμε ότι: στα πλαίσια της ισονομίας, της συνταγματικής νομιμότητας και της αποκατάστασης της αδικίας, πρώτον το βασικό πτυχίο της κάθε ειδικότητας θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο και όχι οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και δεύτερον να υπάρχει ενιαία μοριοδότησησε μεταπτυχιακούς τίτλουςστην ΕΑΕ, στη σχολική ψυχολογία, καθώς και συναφείς με το καθηκοντολόγιο του κάθε κλάδουκαι αφετέρου να παραθέσουμε αναλυτικά τις κάτωθι προτάσεις:Α) ΑΡΘΡΟ 2ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’Τυπικά προσόντα διορισμού κατά κλάδο1. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ 21 και ΠΕ 26 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ: Διαφωνούμεστο να προστεθεί στους κλάδους ΠΕ21/26 και ΜεταπτυχιακόςΤίτλος Σπουδών στη Λογοθεραπεία και προτείνουμε την κατάργηση της Περίπτωσης 3: α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ΑΕΙ ή πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας και β) Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογοθεραπευτή (Π.δ. 49/2016).Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να απαξιώνεται το βασικό πτυχίο. Στους ανωτέρω κλάδους μπορούν να εντάσσονται μόνο όσοι έχουν αντίστοιχο πτυχίο. 2. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΝα αφαιρεθούν τα παρακάτω πτυχία του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Σπουδών, όπως και Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης ή Νηπιαγωγών ή Ειδικής Αγωγής των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πτυχίο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής και Να προστεθεί στα πτυχία της Ψυχολογίας και της Κοινωνιολογίας, το πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Πιστοποιητικό Ετήσιας Εξειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ-ΑΣΠΑΙΤΕ) 3. ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝΝα αφαιρεθεί ότι για τον ανωτέρω κλάδο προτάσσονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην Παιδαγωγική ή την Σχολική Ψυχολογία.10. ΚΛΑΔΟΣ ΔΕ1 ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣυμφωνούμε με την πρόταση να προστίθεται και πτυχίο ΕΠΑΛΑΡΘΡΟ 4Α. Ακαδημαϊκά κριτήρια Να αφαιρεθούν οι περιπτώσεις β, γ, δ και ε. Και να προστεθούν τα εξής:β. Διδακτορικό δίπλωμα στην Ειδικότητα του κλάδου, ή στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, ή συναφές με το καθηκοντολόγιο του κλάδου, έξι (6) μονάδες. γ. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ειδικότητα του κλάδου, ή στην ΕΑΕ ή στη σχολική ψυχολογία, ή συναφές με το καθηκοντολόγιο του κλάδου, τέσσερις (4) μονάδες. Στις περιπτώσεις που υποψήφιος είναι κάτοχος διδακτορικού και μεταπτυχιακού τίτλου στο ίδιο αντικείμενο, μοριοδοτείται μόνον ο διδακτορικός τίτλος.δ. Κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από φορείς του ίδιου Υπουργείου, όπως ΙΕΠ και ΠΕΚ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών μισή (0,5) μονάδα.Γ. Κοινωνικά κριτήριαΝα μην υπάρξει αλλαγή στα κοινωνικά κριτήρια. Σε άλλη περίπτωση να καταρτιστούν για όλους τους κλάδους δύο πίνακες (στον πίνακα Β θα συμμετέχουν όσοι μοριοδοτούνται λόγω κοινωνικών κριτηρίων και θα υπάρχει το αντίστοιχο ποσοστό πρόσληψης)Η μοριοδότηση δεν μπορεί να υπολογίζεται αθροιστικά σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανήκει σε περισσότερες των προαναφερθέντων περιπτώσεων, αλλά λαμβάνει τον ανώτατο αριθμό μορίων που προβλέπονται στις παραπάνω κατηγορίες.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ Σε περίπτωση ύπαρξης μόνιμης αναπηρίας του υποψήφιου εκπαιδευτικού κατά ποσοστό 67% και άνω, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να είναι ικανός για την άσκηση εκπαιδευτικού έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η αναπηρία του δεν πρέπει να οφείλεται σε θέματα ψυχικής υγείας ή σε νοητική αναπηρία. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν ειδικές επιτροπές για την πιστοποίηση της ικανότητας άσκησης των καθηκόντων στην εκπαίδευση.ΑΡΘΡΟ 4Διευκρινίσεις: περίπτωση ii:Να αφαιρεθεί η φράση: «με πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος και μεταπτυχιακό στη Λογοθεραπεία» και να προστεθεί κλάδος ΠΕ22 και ΠΕ31. Να διαγραφούν οι παρακάτω παράγραφοι (σελ 23980): Ειδικά για τους υποψηφίους του κλάδου ΠΕ 23 Ψυχολόγων, βάσει των τυπικών προσόντων του κλάδου τους και σε εφαρμογή της με αριθμό 458/2011 Γνωμοδοτήσεως του Ν.Σ.Κ., Τμήμα Γ΄, συντάσσονται ξεχωριστοί πίνακες κατάταξης Α και Β. «Κύριος πίνακας Α» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι με μεταπτυχιακό τίτλο (ειδίκευση) στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία και «Επικουρικός πίνακας Β» στον οποίο περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι χωρίς μεταπτυχιακό στην Σχολική ή Παιδαγωγική Ψυχολογία.Η κατάταξη των υποψηφίων σε κάθε πίνακα ξεχωριστά, θα γίνει σύμφωνα με το σύνολο των μορίων που θα συγκεντρώσουν από τα Ακαδημαϊκά κριτήρια, την Προϋπηρεσία και τα Κοινωνικά κριτήρια του παρόντος άρθρου.Για το Ειδικό Βοηθητικό ΠροσωπικόΑ. Ακαδημαϊκά κριτήρια Να είναι ως εξής: Βαθμός πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Λ. ή Ενιαίων Πολυκλαδικών Λυκείων μισή (0,5) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15), για πτυχίο ή δίπλωμα Ι.Ε.Κ. δύο (2) μονάδες για κάθε βαθμό άνω του δώδεκα (12), για τάξη μαθητείας ΕΠΑ.Λ, μία (1) μονάδα για κάθε βαθμό άνω του δεκαπέντε (15). Και να προστεθεί: Κάτοχοι πιστοποιητικού παρακολούθησης σεμιναρίων ετήσιας επιμόρφωσης - εξειδίκευσης στην ΕΑΕ από Πανεπιστήμια ή από αναγνωρισμένους κρατικούς φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ή από φορείς του ίδιου Υπουργείου, όπως ΙΕΠ και ΠΕΚ, αποδεδειγμένης διάρκειας τουλάχιστον τετρακοσίων (400) ωρών μισή (0,5) μονάδα.ΑΡΘΡΟ 7Διαδικασία και όργανα πρόσληψης Να διαγραφεί η πρόταση Αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δεν πραγματοποιούνται, και να αντικατασταθεί ως εξής: Αμοιβαίες μετακινήσεις αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. δύναται να πραγματοποιούνται, εφόσον ανήκουν στον ίδιο κλάδο και στην ίδια Περιφερειακή.Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής: Η συζήτηση για τον καθορισμό των κριτηρίων πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. γίνεται, προφανώς, με σκοπό να διαπραγματευτούμε, εμείς οι ίδιοι, μόνιμοι και αναπληρωτές, πώς θα χάσουμε το δικαίωμα στη δουλειά, πώς θα δουλέψουμε λιγότεροι, πώς θα μείνουμε ακόμη περισσότεροι άνεργοι του χρόνου.Είναι σαφές ότι, σε καθεστώς πλήρους αδιοριστίας, μηδενικών μόνιμων διορισμών, πότε ευνοείται και πότε αδικείται ή μία ή η άλλη κατηγορία, το ένα ή το άλλο μεταπτυχιακό κλπ. Υπήρχε έστω και μία φορά που δεν αδικήθηκαν κάποιοι συνάδελφοί μας; Είναι τυχαία η συζήτηση αυτή, ταυτόχρονα με την εξαγγελία για μηδενικούς διορισμούς μέχρι το 2019 ή θέλουν να μην ασχολούμαστε με το γεγονός ότι διαιωνίζουν την αδιοριστία; Οι προτάσεις μας είναι ξεκάθαρες: ØΜΑΖΙΚΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΡΑ!!!ØΚανένας από τους μέχρι τώρα εργαζόμενους αναπληρωτές να μην είναι άνεργος του χρόνου λόγω των αναδιατάξεων των πινάκων.ØΓια όσο θα συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς της μόνιμης αναπλήρωσης, οι αναπληρωτές να προσλαμβάνονται όλοι σε μια φάση από την 1η Σεπτέμβρη, να έχουν τις ίδιες άδειες, τα ίδια εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα με τους μονίμους. Τους καλοκαιρινούς μήνες να παίρνουν όλοι επίδομα ανεργίας χωρίς περιορισμούς. ØΕπικαιροποίηση των λειτουργικών κενών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π.ØΈγκαιρη έκδοση εγκυκλίου αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.ØΈγκαιρη και ταυτόχρονη ανάρτηση των οριστικών πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. &Ε.Β.Π.ØΈγκαιρη και ταυτόχρονη πρόσληψη των αναπληρωτών σε όλους τους νομούς. ØΣτελέχωση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μόνο από προσωπικό Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που βρίσκεται στους πίνακες των αναπληρωτών και όχι μέσω ΟΑΕΔ.ØΘεσμοθέτηση ουσιαστικής επιμόρφωσης στην ειδική εκπαίδευση του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. ØΔιασφάλιση της αντικειμενικότητας, της νομιμότητας και της αξιοκρατίας στην έκδοση και κατάρτιση των προσωρινών και οριστικών πινάκων πρόσληψης των αναπληρωτών υπό την έγκριση του ΑΣΕΠ. ØΛειτουργία και στελέχωση τμημάτων ειδικής αγωγής ανά Περιφερειακή Διεύθυνση για καλύτερο συντονισμό ενεργειών.

Προϋποθέσεις κριτήρια διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών 2017

Η Υ.Α. στη Διαύγεια: Καθορισμός προϋποθέσεων ,κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού ( Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής -ΚΕ.Δ.Δ.Υ. ,Ε.Δ.Ε.Α.Ϋ,Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ,καθώς και στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Εκπαίδευσης ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Αιτήσεις αναπληρωτών ειδικής αγωγής: Η Υπουργική απόφαση

Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠΕκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής. Το Υπουργείο Παιδείας προέβη σε τροποποιήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά από την καταγραφή των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών κατά την εκδίκαση ενστάσεων από το ΑΣΕΠ και μετά από διάλογο με την Ομοσπονδία του ΕΕΠ και ΕΒΠ.Εν αναμονή της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αναπληρωτές των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ ότι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προτίμησής τους και να υποβάλλουν αιτήσεις πρόσληψης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποκλειστική προθεσμία, από τη Δευτέρα 24/4/2017 έως και την Παρασκευή 28/4/2017.Η Υπουργική Απόφαση

Υπουργική Απόφαση – κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ

19-04-17 Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ Εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασίας πρόσληψης α) προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και β) προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για τις δομές της Ειδικής Αγωγής. Το Υπουργείο Παιδείας προέβη σε τροποποιήσεις που κρίθηκαν απαραίτητες μετά από την καταγραφή των δυσλειτουργιών που παρατηρήθηκαν κατά την διαδικασία πρόσληψης των αναπληρωτών κατά την εκδίκαση ενστάσεων από το ΑΣΕΠ και μετά από διάλογο με την Ομοσπονδία του ΕΕΠ και ΕΒΠ. Εν αναμονή της δημοσίευσης της Υπουργικής Απόφασης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι αναπληρωτές των κλάδων ΕΕΠ και ΕΒΠ ότι μπορούν να απευθύνονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης προτίμησής τους και να υποβάλλουν αιτήσεις πρόσληψης με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με αποκλειστική προθεσμία, από τη Δευτέρα 24/4/2017 έως και την Παρασκευή 28/4/2017. Η Υπουργική Απόφαση σε μορφή pdf

Αιτήσεις αναπληρωτών 2017 για όσους υπηρετούν ως αναπληρωτές

Αιτήσεις αναπληρωτών 2017 Δείτε οδηγίες για όσους υπηρετούν ως αναπληρωτές Από τη σελίδα Αναπληρωτές Δάσκαλοι δημοσιεύτηκαν οδηγίες με διευκρινήσεις για τις αιτήσεις αναπληρωτών 2017 στο ΟΠΣΥΔ opsyd.sch.gr  για όσους υπηρετούν...

Αιτήσεις αναπληρωτών 2017: πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 2017 Για το πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. συμπληρώνονται από τον εκπ/κό τα πεδία «Αριθμός Μητρώου ΚΕΠΑ» και «Αριθμός Επιτροπής», προκειμένου να διενεργηθεί η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το αρμόδιο Τμήμα...