ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Αναπλήρωση διδακτικών ωρών λόγω καταλήψεων-Οι οριστικές αποφάσεις για όλα τα σχολεία της χώρας

Αθήνα 15/4/2014 Αρ.πρωτ 59161/Γ2 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη 1.Το Π.Δ. 170/2013 (ΦΕΚ Α΄ 274) 2.Την με αρ. πρωτ. 139628/Γ2/01-10-2013 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2530). 3.Το με αρ. πρωτ….